لغات مشابه
homolographic : داراى قرينه ،متقارن

homology : هم جنسي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: