لغات مشابه
homomolecule : شيمى : جور مولکول

homomorphy : همريختى ،شباهت ساختمانى واساسى بين دو چيز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: