لغات مشابه
homoousian : هم گوهر،از يک ريشه

homophone : (درکلمات )متشابه الصوت ،داراى تشابه صوتى ،همصدا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: