لغات مشابه
homophonic : (مو ).هم دانگ ،هم اهنگ ،هم صدا،هم نوا

homophonous : متشابه الصوت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: