لغات مشابه
homophyly : شباهت فاميلي

homoplastic : (ج.ش -.گ.ش ).هم ساختمان ،متشابه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: