لغات مشابه
homozygote : صحيح النسب ،واجد صفات پدر ومادر

homozygotic twins : روانشناسى : دوقلوهاى يک تخمکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: