لغات مشابه
honey dew : شهد گياه ،شبنم انگبينى ،شهد نباتى

honey like : عسلي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی