لغات مشابه
hook check : ورزش : سد کردن راه چوب حريف از عقب

hook nosed : داراى بينى کج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: