لغات مشابه
horizontal labor mobility : بازرگانى : تحرک افقى کارگر

horizontal mobility : روانشناسى : تحرک افقى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: