لغات مشابه
horrify : به بيم انداختن , بهراس انداختن

horrifying : هراسناک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: