لغات مشابه
horror : مورمور , دهشت

horror struck : وحشت زده ،رميده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: