لغات مشابه
horror struck : وحشت زده ،رميده

horryo chagi : ورزش : ضربه کشش پا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: