لغات مشابه
hot spin : علوم مهندسى : فشردن در حالت گرم

hot temper : علوم مهندسى : سخت کردن گرم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی