لغات مشابه
hot temper : علوم مهندسى : سخت کردن گرم

hot tempered : تند مزاج , تند طبع , آتشي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: