لغات مشابه
hot temperature zone : علوم مهندسى : ناحيه بسيار گرم

hot tempered : تندخو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: