لغات مشابه
humble plant : گياه حساس

humbled to the dust : باخاک برابر

humbleness : خفض

humbler : متواضع تر

humbly : از روى فروتنى يا خضوع و،خشوع ،به پستى ،از روى افتادگى

humbug : حيله ،گول ،شوخى فريب اميز،فريب دادن ،بامبول زدن

humbugger : حيله باز،دروغگو

humbuggery : گول زنى ،فريب

humdinger : داراى برترى فاحش ،تفوق برجسته

humdrum : ادم کودن ،يکنواختى ،ملالت ،مبتذل

humectant : ماده اى که رطوبت را بخود جذب ميکند

humective : مبرد

humeeerus : استخوان بازو،استخوان عضد،بازو،عضد

humeral : (تش -.ج.ش ).بازويى ،شانه اى

humeral veil : پارچه مستطيل شکلى که کشيشان بر روى شانه مى اندازند،قبا،لباده

humerus : (تش -.ج.ش ).استخوان بازو،استخوان عضله

Humid : مرطوب

Humid : مرطوب

humid : نمدار , داراي رطوبت , رطوبي , نمناک , شرجي , مرطوب

humidify : مرطوب ساختن ،نمدار کردن

humidistat : نم سنج

humidity : نمداري , رطوبت

humidity of the atmosphere : معمارى : رطوبت جو

humidor : صندوق سيگار که هواى انرا مرطوب نگاه دارند

humiliate : حقير کردن , تحقير کردن

humiliated : سرافکنده

humiliating : تحقير آميز

humiliation : احساس حقارت , مذلت , خفض , سرافکندگي , تحقير , انفعال

humiliatory : اهانت اميز،توهين اميز

humility : بي تکلفي , خضوع , سربزيري , کوچکي , تواضع , فروتني , درويشي , افتادگي , شکستهنفسي , خود شکني

humiture : اندازه گيرى درجه حرارت ورطوبت هوا

humm wadsworth temperament scale : روانشناسى : مقياس خلقى هام - وادزورث

humming : وزوز

humming noise : علوم مهندسى : اغتشاش صوتى

humming bird : يکجور مرغ مگس خوار،مرغ زرين پر

hummingbird : مرغ مگس خوار

hummock : تپه گرد،پشته ،برامدگى زمين در مرداب

hummocky : پشته دار،ناهموار،پست وبلند

humnanist : انسانگراي

humor : خلط , لطيفه

humoral : خلطي

humoral pathology : علم ناخوشى شناسى که به موجب ان همه بيماريهارانتيجه فسادخلط هاميدانند

humoralism : بذله گوئى ،اعتقاد به اينکه ،امراض نتيجه فساد اخلاط است

humoralist : کسيکه ناخوشى هاى تن را نتيجه فسادخلط هاى چهارگانه ميداند

humoresque : (مو ).تصنيف خيالى ،هوس ،بوالهوسى

humorist : لطيفهگو , فکاهي نويس , لطيفه گو

humoristic : مبنى بربذله گويى يا فکاهى نويسى

humorless : بي مزاح

humorous : شوخي آميز , ظريف , فکاهي , خوش مزه

humorously : بشوخي

humorousness : شوخ طبعي

humour : )humor(مشرب ،خيال ،مزاح ،خلق ،شوخى ،خوشمزگى ،خوشى دادن ،راضى نگاهداشتن ،(طب)خلط،تنابه

humoursome : شوخى اميز،وسواسى ،بدخلق

humoursomeness : وسواس ،حالات ويژه گوناگون ،بد خلقى

humous : داراى موادالى ،برگ دار

hump : کوهان شتر , برآمدگي گرد , کوهان , گوژ , کول انداختن , قوز

hump back : پشت قوز،ادم قوز پشت

humpback : گوژپشت

humpbacked : منحني

humped : قوزپشت ،کوهان دار

humph : پيف کردن

humpty dumpty : ادم کوتاه وکلفت ،کسى ياچيزى که يکباربزمين افتد از ميان برود

humpy : قوزدار،داراى بر امدگى ،اخمو،ترشرو

humus : گيا خاک

hun : مخرب تمدن , هون

hun dred : سد، (شماره ) صد

hunch : گوژ , قوز

hunch back : کوهان دار

hunch backed : قوزپشت

hunch player : ورزش : شرطبند از روى حدس و گمان

hunchback : قوز پشت , گوژپشت

hund rules : شيمى : قواعد هوند

hundred : صد , عدد صد

hundred leaved : گل صد برگ

hundredfold : صدبرابر،صدچندان

hundreds : مآت , صدها

hundreds and thousands : يکجور شيرينى که مانند است به ساچمه و براى ارايش بکار ميرود

hundredth : صدم , يک صدم

hundredweight : وزنه اى که در انگليس با 112 رطل( پوند )يا ¹/8¹ 5کيلوگرم است ودر امريکابرابر ¹¹ 1رطل يا 45/36 کيلوگرم ميباشد

hung : آويخته

hung bomb : علوم نظامى : بمبى که پس از پرتاب خود به خود به هواپيما اويزان بماند

hung over : خمار،پاتيل شده ،ناراحت از اعتياد

hung start : علوم هوايى : شرايطى در استارت توربينهاى گاز که در ان احتراق صورت ميگيرد ولى موتور به سرعت خودکفايى نميرسد

Hungarian : مجار , مجارستاني , مجاري

hungary : مجارستان , هونگاري

hunger : مجاعه , جوع , قحط , گرسنگي , گرسنه کردن

hunger drive : روانشناسى : سائق گرسنگى

hunger for (or after)anything : ارزوى چيزى ،اشتياق به چيزى

hunger pangs : روانشناسى : دردهاى گرسنگى

hunger strike : اعتصاب غذا

hungered [arch] : گرسنه ،گرسنگى نما،حاکى از گرسنگى ،گرسنگى اور،خشک ،سست

hungrily : از روى گرسنگى ،با گرسنگى

hungry : گشنه , گرسنگي آور , گرسنه , ناشتا , سير نشده

hungry person : گرسنه

hunk : تکه بزرگ ،کلوخه

hunker : سرپا ايستادن

hunkerism : کهنه پرستى ،محافظه کارى

hunkers : )haunches(گرده ،کفل ،لنبر

hunks : شخص خيلى خسيس

hunky dory : رضايت مندانه ،بارضايت کامل ،بسيار خوب

hunnish : وابسته به هونها،داراى خوى ويران سازى و غارت گرى

hunt : نخجير , نخجير کردن , صيد کردن , شکار کردن , شکار

hunt after : جستجو کردن

hunt club : ورزش : باشگاه شکارچيان

hunt down : دنبال کردن و گرفتن

hunt meeting : ورزش : برنامه مسابقات دو يا دو با مانع براى سوارکاران اماتور

hunt out : با جستجو يافتن

hunt rabbit : شکار خرگوش کردن

hunter : شکارچي , صياد , هانتر

hunter killer : علوم نظامى : نيروهاى شکارى و انهدامى دريايى يکان مامور جستجو و انهدام زيردريايى دشمن

hunter track : علوم نظامى : مسير اکتشافى کشتى مين ياب يا مامور کشف و خنثى کردن مين

hunting : صيادي , نخجير , شکار , صيد

hunting bow : ورزش : کمان بلند و سنگين براى شکار

hunting dog : سگ شکارى ،توله

hunting ground : شکارگاه

hunting horn : ورزش : بوق مخصوص علامت دادن به شکارچيان

hunting leopard : يوزپلنگ

hunting place : نخجيرگاه , صيدگاه

hunting box or lodge : خانه کوچک شکارگران

huntress : صياد زن

huntsman : شکار باز , شکار گردان

Huogo : هيوگو

Hura : هورا

hurdies : دمبليچه

hurdle : چارچوب پريدن , سبدترکه اي

hurdle race : دو با مانع

hurdle step : ورزش : جهش کوتاه روى يک پا پيش از شيرجه جهش کوتاه پيش از پريدن از روى خرک

hurdle race : اسب دوانى با پرش از موانع

hurdles (race) : ورزش : مسابقه دو ¹¹ 4متر با مانع

hurdling : ورزش : شرکت در مسابقه دو بامانع

hurdy gurdy : عود چرخ دار،يکجور عود که با گرديدن چرخى بصدا درمى ايد و...

Huri : حوري

hurl : لگد،پرتاب کردن ،پرت کردن ،انداختن

hurl bone : استخوان ران اسب

hurled : پرتابه

hurler : ورزش : بازيگر هاکى ايرلندى

hurling : پرتاب

hurly : پرآشوب

hurly ( burly) : همهمه ،اشوب ،غوغا،اضطراب

hurly burly : غوغا،پراشوب

hurrah : هورا , مرحبا

hurrary : )hurrah(هورا،مرحبا،افرين

hurray : هورا

hurriance : عمران : گردباد

hurricane : توفان , تندباد , تند باد

hurricane deck : عرشه سبک فوقانى کشتى

hurricane lamp : چراغ بادى ،چراغ دريايى

hurried : هول هولکي , مستعجل , شتابزده , معجل

hurriedly : سراسيمه , عجولانه , معجلا , شتابان , عليالعجله

hurriedness : شتاب زدگى ،عجله ،دست پاچگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

لیزر و کاربردهای آن
تحقیق در مورد مترو تهران و کرج
"اصول و نحوه عملكرد میكروكنترلرها، فرستنده ها و گیرنده های رادیویی"
بررسی پارامترهای طراحی ترانسفورماتورهای قدرت تكه فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن با استفاده از نرم افزار MATLAB
بررسی اصول طراحی روشنایی ایستگاه مترو پانزده خرداد
مقاله درباره شبکه HTML
مقاله I2C Protocol ویژگی ها و کاربرهای آن در صنعت
تحقیق بحران هویت جنسی
سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش
مشاركت تجارتی (جوینت ونچر)
تاثیر ورزش در سلامت روان
حسابرسی و مفاهیم آن
تحقیق در مورد هیپنوتیزم
بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین
کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی
ارائه روش جدید جهت حذف نویز آكوستیكی در یك مجرا استفاده هم زمان از فیلترهای وفقی و شبكه های عصبی در حالت فركانس متغیر
مقاله در مورد PLC
"تحقیق Intel، AMD و پردازنده های 64 بیتی"
تحقیق درباره اینترنت