لغات مشابه
Humid : مرطوب

Humid : مرطوب

humid : نمدار , داراي رطوبت , رطوبي , نمناک , شرجي , مرطوب

humidify : مرطوب ساختن ،نمدار کردن

humidistat : نم سنج

humidity : نمداري , رطوبت

humidity of the atmosphere : معمارى : رطوبت جو

humidor : صندوق سيگار که هواى انرا مرطوب نگاه دارند

humiliate : حقير کردن , تحقير کردن

humiliated : سرافکنده

humiliating : تحقير آميز

humiliation : احساس حقارت , مذلت , خفض , سرافکندگي , تحقير , انفعال

humiliatory : اهانت اميز،توهين اميز

humility : بي تکلفي , خضوع , سربزيري , کوچکي , تواضع , فروتني , درويشي , افتادگي , شکستهنفسي , خود شکني

humiture : اندازه گيرى درجه حرارت ورطوبت هوا

humm wadsworth temperament scale : روانشناسى : مقياس خلقى هام - وادزورث

humming : وزوز

humming noise : علوم مهندسى : اغتشاش صوتى

humming bird : يکجور مرغ مگس خوار،مرغ زرين پر

hummingbird : مرغ مگس خوار

hummock : تپه گرد،پشته ،برامدگى زمين در مرداب

hummocky : پشته دار،ناهموار،پست وبلند

humnanist : انسانگراي

humor : خلط , لطيفه

humoral : خلطي

humoral pathology : علم ناخوشى شناسى که به موجب ان همه بيماريهارانتيجه فسادخلط هاميدانند

humoralism : بذله گوئى ،اعتقاد به اينکه ،امراض نتيجه فساد اخلاط است

humoralist : کسيکه ناخوشى هاى تن را نتيجه فسادخلط هاى چهارگانه ميداند

humoresque : (مو ).تصنيف خيالى ،هوس ،بوالهوسى

humorist : لطيفهگو , فکاهي نويس , لطيفه گو

humoristic : مبنى بربذله گويى يا فکاهى نويسى

humorless : بي مزاح

humorous : شوخي آميز , ظريف , فکاهي , خوش مزه

humorously : بشوخي

humorousness : شوخ طبعي

humour : )humor(مشرب ،خيال ،مزاح ،خلق ،شوخى ،خوشمزگى ،خوشى دادن ،راضى نگاهداشتن ،(طب)خلط،تنابه

humoursome : شوخى اميز،وسواسى ،بدخلق

humoursomeness : وسواس ،حالات ويژه گوناگون ،بد خلقى

humous : داراى موادالى ،برگ دار

hump : کوهان شتر , برآمدگي گرد , کوهان , گوژ , کول انداختن , قوز

hump back : پشت قوز،ادم قوز پشت

humpback : گوژپشت

humpbacked : منحني

humped : قوزپشت ،کوهان دار

humph : پيف کردن

humpty dumpty : ادم کوتاه وکلفت ،کسى ياچيزى که يکباربزمين افتد از ميان برود

humpy : قوزدار،داراى بر امدگى ،اخمو،ترشرو

humus : گيا خاک

hun : مخرب تمدن , هون

hun dred : سد، (شماره ) صد

hunch : گوژ , قوز

hunch back : کوهان دار

hunch backed : قوزپشت

hunch player : ورزش : شرطبند از روى حدس و گمان

hunchback : قوز پشت , گوژپشت

hund rules : شيمى : قواعد هوند

hundred : صد , عدد صد

hundred leaved : گل صد برگ

hundredfold : صدبرابر،صدچندان

hundreds : مآت , صدها

hundreds and thousands : يکجور شيرينى که مانند است به ساچمه و براى ارايش بکار ميرود

hundredth : صدم , يک صدم

hundredweight : وزنه اى که در انگليس با 112 رطل( پوند )يا ¹/8¹ 5کيلوگرم است ودر امريکابرابر ¹¹ 1رطل يا 45/36 کيلوگرم ميباشد

hung : آويخته

hung bomb : علوم نظامى : بمبى که پس از پرتاب خود به خود به هواپيما اويزان بماند

hung over : خمار،پاتيل شده ،ناراحت از اعتياد

hung start : علوم هوايى : شرايطى در استارت توربينهاى گاز که در ان احتراق صورت ميگيرد ولى موتور به سرعت خودکفايى نميرسد

Hungarian : مجار , مجارستاني , مجاري

hungary : مجارستان , هونگاري

hunger : مجاعه , جوع , قحط , گرسنگي , گرسنه کردن

hunger drive : روانشناسى : سائق گرسنگى

hunger for (or after)anything : ارزوى چيزى ،اشتياق به چيزى

hunger pangs : روانشناسى : دردهاى گرسنگى

hunger strike : اعتصاب غذا

hungered [arch] : گرسنه ،گرسنگى نما،حاکى از گرسنگى ،گرسنگى اور،خشک ،سست

hungrily : از روى گرسنگى ،با گرسنگى

hungry : گشنه , گرسنگي آور , گرسنه , ناشتا , سير نشده

hungry person : گرسنه

hunk : تکه بزرگ ،کلوخه

hunker : سرپا ايستادن

hunkerism : کهنه پرستى ،محافظه کارى

hunkers : )haunches(گرده ،کفل ،لنبر

hunks : شخص خيلى خسيس

hunky dory : رضايت مندانه ،بارضايت کامل ،بسيار خوب

hunnish : وابسته به هونها،داراى خوى ويران سازى و غارت گرى

hunt : نخجير , نخجير کردن , صيد کردن , شکار کردن , شکار

hunt after : جستجو کردن

hunt club : ورزش : باشگاه شکارچيان

hunt down : دنبال کردن و گرفتن

hunt meeting : ورزش : برنامه مسابقات دو يا دو با مانع براى سوارکاران اماتور

hunt out : با جستجو يافتن

hunt rabbit : شکار خرگوش کردن

hunter : شکارچي , صياد , هانتر

hunter killer : علوم نظامى : نيروهاى شکارى و انهدامى دريايى يکان مامور جستجو و انهدام زيردريايى دشمن

hunter track : علوم نظامى : مسير اکتشافى کشتى مين ياب يا مامور کشف و خنثى کردن مين

hunting : صيادي , نخجير , شکار , صيد

hunting bow : ورزش : کمان بلند و سنگين براى شکار

hunting dog : سگ شکارى ،توله

hunting ground : شکارگاه

hunting horn : ورزش : بوق مخصوص علامت دادن به شکارچيان

hunting leopard : يوزپلنگ

hunting place : نخجيرگاه , صيدگاه

hunting box or lodge : خانه کوچک شکارگران

huntress : صياد زن

huntsman : شکار باز , شکار گردان

Huogo : هيوگو

Hura : هورا

hurdies : دمبليچه

hurdle : چارچوب پريدن , سبدترکه اي

hurdle race : دو با مانع

hurdle step : ورزش : جهش کوتاه روى يک پا پيش از شيرجه جهش کوتاه پيش از پريدن از روى خرک

hurdle race : اسب دوانى با پرش از موانع

hurdles (race) : ورزش : مسابقه دو ¹¹ 4متر با مانع

hurdling : ورزش : شرکت در مسابقه دو بامانع

hurdy gurdy : عود چرخ دار،يکجور عود که با گرديدن چرخى بصدا درمى ايد و...

Huri : حوري

hurl : لگد،پرتاب کردن ،پرت کردن ،انداختن

hurl bone : استخوان ران اسب

hurled : پرتابه

hurler : ورزش : بازيگر هاکى ايرلندى

hurling : پرتاب

hurly : پرآشوب

hurly ( burly) : همهمه ،اشوب ،غوغا،اضطراب

hurly burly : غوغا،پراشوب

hurrah : هورا , مرحبا

hurrary : )hurrah(هورا،مرحبا،افرين

hurray : هورا

hurriance : عمران : گردباد

hurricane : توفان , تندباد , تند باد

hurricane deck : عرشه سبک فوقانى کشتى

hurricane lamp : چراغ بادى ،چراغ دريايى

hurried : هول هولکي , مستعجل , شتابزده , معجل

hurriedly : سراسيمه , عجولانه , معجلا , شتابان , عليالعجله

hurriedness : شتاب زدگى ،عجله ،دست پاچگى

hurrier : عجول شتابکار

Hurriyat : حريت

hurry : شتابزدگي , شتابيدن , عجله , شتافتن , تعجيل کردن , باشتاب انجام دادن , شتاب کردن , تعجيل , عجله کردن , بشتاب رفتن

hurry scurry : درهم وبرهم , شتاب زدگي

hurry skurry : درهم وبرهم , شتاب زدگي

hurry up : تند باش , عجله کردن , ياالله , زود باشيد

hurry scurry : دست پاچگى ،شتاب زدگى ،با شتاب انجام شده ،در هم بر هم

hurst : پشته ،تپه کوچک ،تپه زيرابى ،جاى کم عمق در رودخانه يا دريا

hurt : آسيب ديدن , ظلم کردن , درد آوردن , جريحه دار کردن , صدمه زدن , درد بردن , آسيب , جريحه کردن , آسيب رساندن , مجروح , آزرده کردن , به درد آمدن , آزار ديدن

hurter : ازار دهنده

hurtful : پر آزار

hurtfully : بطور مضر

hurtfulness : زيان ( اورى) ،مضرت ،صدمه

hurtless : بى اذيت ،بى صدمه

Huryeh : حوريه

husband : گياه پرطاقت , باغباني کردن , شوهر , شوي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله بررسی فاصله طبقاتی
مقاله بررسی فاضلاب
مقاله بررسی فلسفه حجاب
مقاله بررسی فورج آلیاژهای آلومینیم
مقاله بررسی قاطعیت
"مقاله بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور"
مقاله بررسی گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار
مقاله بررسی گذری بر معماری دیكانستراكشن و فولدینگ
مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار
مقاله بررسی مدل Energy-Efficient مبنی برتراكم داده‌ها برای شبكه‌های سنسور بی‌سیم
مقاله بررسی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی
مقاله بررسی مفاهیم توسعه
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی
مقاله بررسی مهارت كنترل آفت برای باغبانان خانگی یا متخصصان زمین داری گیاه داروش
مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه
مقاله بررسی نظریات هانتینگتون در مورد انقلاب‌ها
مقاله بررسی نكاتی در مورد روابط زناشویی و عشق پایدار
مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا... مستوفی
مقاله بررسی هنر و هنرمندان