لغات مشابه
Humid : مرطوب

humid : نمدار , داراي رطوبت , رطوبي , نمناک , شرجي , مرطوب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: