لغات مشابه
hydro ski : اسکى روى اب ،اسکى ابى

hydro sol : ابوا،قطرات وذرات ريز اب در هوا،هيدروسل

hydro sphere : (جغ ).اب کره ،ابها واقيانوس هاى کره زمين

hydro statics : علم شار وموازنه ابهاى ساکن ،علم تعادل ابگونه ها

hydro aeroplane : هواپيماى دريايى ( که پروازگاه وفرودگاه ان روى اب است)

hydro carbon : ترکيب هيدروژن و کربن

hydro electric : وابسته به پيدايش الکتريسيته بوسيله مالش اب يا بخار

hydroboration : شيمى : هيدروبوردار کردن

hydrocele : (طب )اب بيضه ،استسقاى بيضه ،باد بيضه ،ورم بيضه ،(طب )دچار ازدياد فشارمايع در داخل بطن هاى مغز

hydrocephalic : دچار استسقاى سر،اب در سر

hydrocephalous : آب درسر

hydrocephalus : ( )hydrocephaly(طب )ازدياد غير عادى مايع

hydrochinone : شيمى : هيدروکينون

hydrochlorate : ملح جوهر نمک

hydrochloric : داراى هيدروژن و کلورين ،جوهر نمک

hydrochloric acid : (ش ).جوهر نمکHCI

hydrochloride : (ش ).ترکيب جوهر نمک دار

hydrochlorination : شيمى : هيدروکلردار کردن

hydrochlorine : هيدروکلري

hydrocile : (طب ) اب در خايه ،استسقاء خايه ،باد خايه ،اماس خايه

hydrocracking : شيمى : کراکينگ با هيدروژن

hydrodesulfurizing : شيمى : گوگرد زدايى با هيدروژن

hydrodisulfide : شيمى : هيدرو دى سولفيد

hydroelectric : هيدروالکتريک

hydroelectric power : معمارى : نيروى برقابى

hydroelectric station : علوم مهندسى : نيروگاه ابى

hydroelectricity : برق توليد شده ارز اب يا بخار

hydroforming : شيمى : تبديل هيدروژنى

hydroformylation : شيمى : هيدرو فرميل دار کردن

hydrogen bond : شيمى : پيوند هيدروژنى

hydrogen flame detector : شيمى : اشکارساز شعله اى هيدروژن

hydrogen peroxide : آب اکسيژنه

hydrogen sulphide : علوم مهندسى : سولفيد هيدروژن

hydrogen depleted structure : شيمى : ساختار هيدروژن زدوده

hydrogen like atom : شيمى : اتم هيدروژن مانند

hydrogen like orbital : شيمى : اوربيتال هيدروژن مانند

hydrogenator : هيدروژن ساز

hydrogenize : با هيدروژن ترکيب کردن ،هيدروژنى کردن

hydrogenolysis : شيمى : هيدروژن کافت

hydrogenous : هيدروژني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: