لغات مشابه
hypnogenetic : ايجاد کننده خواب هيپنوتيزم

hypnogenic zone : روانشناسى : ناحيه خواب زا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: