معنی hypnopedia

hypnopedia
روانشناسى : اموزش با هيپنوتيسم
کلمات مشابه

hypnophobia : روانشناسى : خواب هراسى

hypnopompic hallucination : روانشناسى : توهم پس خواب

hypnos or nus : (در اساطير يونان ) نام دارگونه ء خواب ،رب النوع خواب

hypnosis : خواب مغناطيسي

hypnotic : خواب آور , توليدکننده خواب

hypnotic drugs : روانشناسى : داروهاى خواب اور

hypnotic rigidity : روانشناسى : خشکى هيپنوتيسمى

hypnotic sleep : خواب مغناطيسي

hypnotic trance : روانشناسى : خلسه هيپنوتيسمى

hypnotism : خواب مغناطيسي , هيپنوتيزم

hypnotizable : اماده براى خواب رفتن بوسائل مصنوعى

hypnotization : هيپنوتيزم کردن

hypnotize : هيپنوتيزم کردن

hypnotizer : روانشناسى : هيپنوتيسم کننده

hypnotizing : منوم

hypo : هيپوسولفيت سديم , عامل محرک

hypo cathexis : روانشناسى : نيروگذارى کم

hypo eutectoid : علوم مهندسى : هيپواوتکتوئيد

hypo eutectoid steel : علوم مهندسى : فولاد هيپواوتکتوئيدى

hypobaric : علوم نظامى : مربوط به ارزيابى اثار کم شدن فشار جو مربوط به کم شدن فشار جو

معنی hypnopedia به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی