لغات مشابه
hypocoristic : تصغيرى و خودمانى

hypocrisy : تلبيس , زرق , رياکاري , نفاق , ريا , منافقت , دورويي , سالوس , تدليس

hypocrite : سالوس , رياکار , زرق فروش , آرياکار , متصنع , دورو

hypocritical : رياکارانه , ريائي , باريا

hypocritically : رياکارانه

hypoderm : (تش ).تحت جلد،قسمت زير جلد،hypoblast

hypodermal : زير پوستى ،واقع در زير پوست

hypodermic : زيرپوستي , تحت الجلدي

hypodermic injection : (طب )تزريق زير جلدى ،تزريق پوستى

hypodermic syringe : (طب )سرنگ )syringe(کوچکى که براى تزريقات تحت جلدى بکار ميرود

hypodermis : تحت الجلد

hypoergasia : روانشناسى : کم حرکتى

hypofunction : روانشناسى : کم کارى

hypogastric : واقع در زير شکم ،زير شکمى( قسمت وسط پايين تر از ناف)

hypogastric region : زير شکم

hypogeal : زير زميني

hypogean : زير زمينى

hypogene : (ز.ش ).تشکيل شده يا متبلور شده در زير سطح زمين ،اذرين )plutonic( مثل سنگ خارا

hypogenous : پايين رو

hypogeous : زير زميني

hypogeum : (معمارى قديم )قسمت زير زمينى بنا،سرداب

hypoglossal : (تش ).وابسته به عصب زيرزبانى

hypoglossal (n) : عصب زير زبان

hypoglossal nerve : روانشناسى : عصب زيرزبانى

hypogynous : واقع در زير تخمدان ،تحت المبيض

hypoid : علوم هوايى : چرخدنده هايى براى انتقال حرکت و قدرت بين شفت ها يا محورهاى متنافر

hypokinesis : روانشناسى : کم جنبى

hypolimnion : زيست شناسى : اب سرد زيرين

hypologia : روانشناسى : کم گويى

hypomanic : داراى جنون خفيف

hypomnesis : روانشناسى : ضعف حافظه

hypomorph : انسان سرگرد وپاکوتاه

hypophrenia : روانشناسى : عقب ماندگى ذهنى

hypophyseal : (تش ).مربوط به غده صنوبرى ،مربوط به هيپوفيز

hypophysis : هيپو فيز

hypoprosessis : روانشناسى : فقدان توجه

hyporisy : دورويى ،رياکارى ،دورنگى ،سالوس ،زرق

hyposensitize : (طب )کم شدن حساسيت نسبت به بعضى مواد موجد حساسيت( مثل گرده گلهاوغيره)،عدم حساسيت

hyposometer : معمارى : فرازسنج

hypostal : عمران : ستون دار

hypostasis : موجود فرضي

hypostasis(hi or hi )[pl ses] : فرض ،زمينه ،پايه ،اساس - گوهر،ذات فرضى ، (طب ) ته نشست

hypostatic(al) : اساسى ،اصلى - فرضى ، (طب ) ناشى از ته نشينى ( خون) ،اقنومى

hypostatize : تبديل بماده کردن ،جسميت دادن به

hypostatize or size : ذات جدا دانستن ،شخصيت دادن به ،مسلم فرض کردن

hypostyle : ستون دار

hypotaxis : (د ).رابطه ترکيبى يا صرف ونحوى کلمه اصلى با مشتقاتش( کلمه مخالف)parataxis

hypotension : (طب )فشار خيلى ضعيف وغير عادى رگها،فشار خون خيلى پايين

hypothalamus : روانشناسى : هيپوتالاموس

hypothec : رهن ،گرو

hypothecate : رهن گذاردن

hypothecation : گرو گذارى ،رهن گذارى

hypothecator : رهن گذارنده

hypothenuse : زه ،وتر

hypothermal : نسبتا گرم

hypothesis : نهشته , قضيه فرضي , فرض , فرضيه , برانگاشت

hypothesis testing : روانشناسى : فرضيه ازمايى

hypothesize : بر انگاشتن

hypothetial : عمران : فرضى

hypothetic : فرضى ،فرض کننده

hypothetical : فرضي , نهشتي , سوالي , برانگاشتي

hypothetical case : قانون ـ فقه : دعوى فرضى

hypothetical construct : روانشناسى : سازه فرضى

hypothetically : فرضا"،بطور فرض

hypothetico deductive method : روانشناسى : روش فرضى - قياسى

hypothetieally : فرضا`،از راه فرض ،بطور فرضى

hypotrophy : (زيست شناسى )رشد کمتر از معمول ،(گ.ش ).رشد غير متناسب اعضاى شعاعى

hypotyposis : تشريح مجسم کننده

hypoventilation : علوم هوايى : تنفس کم بطوريکه مقدار اکسيژن خون از مقدار عادى ان کمتر ميشود

hypoxemia : ورزش : کاهش اکسيژن بافت

hyprostosis : رويش غير طبيعى استخوان ،کلفت شدگى استخوان ،برامدگى استخوان

hypsographic map : علوم نظامى : نقشه هاى عوارض نمايى که ارتفاع نقاط در ان از سطح دريا تعيين شده است

hypsography : نقشه بردارى از کوه ها وارتفاعات زمين

hypsometer : ارتفاع سنج , ارتفاع پيما

hypsometric diagram : علوم نظامى : طرح منظرى عوارض نمايى که عوارض در ان با سايه زدن مشخص شده باشد

hypsometry : بلندى پيمايى ،پيمايش ارتفاع هاى روى زمين نسبت به تراز دريا

hyrax : (ج.ش ).نوعى خرگوش کوهى

Hyrcania : طبرستان

hyroquinone : (ش ).ترکيب متبلور سفيد بفرمولC6 H4 )OH(2

hyson : نوعى چاى سبز چينى

hyssop : زوفا

hysterectomize : بوسيله عمل جراحى زهدان را در اوردن

hysterectomy : (جراحى )بيرون اوردن زهدان يارحم

hysteresis : پسماند

hysteresis cycle : الکترونيک : حلقه پسماند

hysteresis loss : الکترونيک : اتلاف پسماندى

hysteric(al) : حمله اى ،تشنجى ،دچار حمله يا تشنج يا بيهوشى

hysterical deafness : روانشناسى : کرى هيستريايى

hysterical paralysis : روانشناسى : فلج هيستريايى

hysterical personality : روانشناسى : شخصيت هيستريايى

hysterics : حمله خنده غير قابل کنترل ،حمله گريه ،حمله احساساتى ،حمله وتشنج( درزنان)،هيجان

hysteriform : روانشناسى : هيستريايى شکل

hysteritis : (طب ) اماس زهدان ،ورم رحم

hysterogenic : شبيه حمله

hysteroid : شبيه حمله

hysterology : گفتار در زهدان ،مبحث رحم

hysteron proteron : قلب غير منطقى ،قلب

hysterotomy : عمل زهدان ،جراحى رحم

hystrionic : روانشناسى : هيستريايى

hz (hertz) : روانشناسى : واحد بسامد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی tun dish throught , معنی tuna , معنی tuna fish , معنی tunable , معنی tunably , معنی tunc , معنی tundish , معنی tundra , معنی tune , معنی tune up , معنی tuneable , معنی tuned , معنی tuned circuit , معنی tuned radio frequency receiver , معنی tuned transformer , معنی tuneful , معنی tunel diode , معنی tuneless , معنی tuner , معنی tunes , معنی Tung Chi Hua , معنی tung oil , معنی tungar tube , معنی tungstan carbide , معنی tungsten , معنی tungsten filament , معنی tungsten steel , معنی tungstic , معنی tunic , معنی tunica , معنی tunicate , معنی tunicated , معنی tunicle , معنی tuning coil , معنی tuning eye , معنی tuning hammer , معنی tuning indicator , معنی tuning meter , معنی tuning pipe , معنی tuning fork , معنی Tunisia , معنی tunnage , معنی tunnel , معنی tunnel kiln , معنی tunnel vision , معنی tunneling process , معنی tunny , معنی tunr , معنی tup , معنی tuple , معنی tuppence , معنی tuque , معنی Turaj , معنی Turan , معنی turanian , معنی turbalence , معنی turban , معنی turbary , معنی turbid , معنی turbidimeter , معنی turbidimetric analysis , معنی turbidity , معنی turbidness , معنی turbih , معنی turbin casing , معنی turbin stator , معنی turbinal , معنی turbinate , معنی turbine , معنی turbine disc , معنی turbine governor , معنی turbine nozzle , معنی turbine pump , معنی turbine rotor , معنی turbine stage , معنی turbine vane , معنی turbine wheel , معنی turbo compressor , معنی turbo porolog , معنی turbo generator , معنی turbo pump , معنی turbocar , معنی turbogenerator , معنی turbojet , معنی turbojet engine , معنی turbolence chamber , معنی turboprop jet engine , معنی turbopump , معنی turboramjet ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز