لغات مشابه
i heard the bell ring : زنگ را شنيدم که صدا کرد،صداى زنگ را شنيدم

i heed your help : به يارى شما نيازمندم ،به مساعدت شما احتياج دارم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: