لغات مشابه
i was in an awkword p : وضع بدى داشتم ،بد جورى گير کرده بودم

i was in the garden : در باغ بودم

i was not my self : از خود بيخود شده بودم ،بهوش نبودم

i was not satisfied with him : از او خوشنود يا راضى نبودم

i was on a v to some friends : مى رفتم با تنى چند از دوستانم ديدن کنم

i was on the watch for it : مراقب ان بودم

i was pierced by his song : نغمه او بر من ( يا در من ) اثر کرد

i was prostrated by fever : تب مرا از پا انداخت ،از شدت تب از پا درامدم

i was reserved for it : تنها براى من مقدر شده بود

i was taken unawares : غافل گير شدم

i was taught by him : من در نزد وى تعليم گرفتم ،او مرا تعليم داد

i was the second to speak : دومين کسى که سخن گفت من بودم

i was too indulgent to him : زياد به او گذشت کردم

i was under his roof : در خانه ( يا در پناه ) او بودم ،مهمان او بودم

i was under theimpression that : به اين عقيده بودم که...

i was up early this morning : امروزصبح زود بيدار شدم

i was up late last night : ديشب تا ان موقع هنوز نشسته ( يا بيدار مانده ) بودم

i was very u. at that game : خيلى در ان بازى بد اوردم

i waved him nearer : با دست اشاره کردم که نزديکتر بيا ( ييد)

i went a little way with him : چند قدمى با او رفتم

i went before : من قبلا `رفتم

i went in to the garden : توى باغ رفتم ،داخل باغ شدم ،به باغ امدم

i went on the instant : در همان ان رفتم

i went past the house : از پهلوى ان خانه رد شدم

i went there in my own : شخصا `انجا رفتم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 470 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 470 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/6e8ebc3c299d5198363cb725f8b4f0d00825e013', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"MLhMUNVYAicLSj76kxmB1dCp9f0h1h4yKcEG6FOI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:25:"i was given to understand";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:21:"چنين فهميدم";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:44:"http://zooya.ir/?w=i-was-given-to-understand";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834280;s:1:"c";i:1537834280;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/6e8ebc3c299d5198363cb725f8b4f0d00825e013', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"MLhMUNVYAicLSj76kxmB1dCp9f0h1h4yKcEG6FOI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:25:"i was given to understand";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:21:"چنين فهميدم";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:44:"http://zooya.ir/?w=i-was-given-to-understand";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834280;s:1:"c";i:1537834280;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/6e8ebc3c299d5198363cb725f8b4f0d00825e013', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"MLhMUNVYAicLSj76kxmB1dCp9f0h1h4yKcEG6FOI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:25:"i was given to understand";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:21:"چنين فهميدم";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:44:"http://zooya.ir/?w=i-was-given-to-understand";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834280;s:1:"c";i:1537834280;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('6e8ebc3c299d5198363cb725f8b4f0d00825e013', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"MLhMUNVYAicLSj76kxmB1dCp9f0h1h4yKcEG6FOI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:25:"i was given to understand";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:21:"چنين فهميدم";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:44:"http://zooya.ir/?w=i-was-given-to-understand";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537834280;s:1:"c";i:1537834280;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58