لغات مشابه
ichnomancy : ichnology(، )ichnolighologyتفال و غيبگويى از روى رد پا،رد پا شناسى

ichor : (افسانه يونان )خون خدايان ،اب جراحت ،خونابه

ichorous : خونابهاي

ichthyic : وابسته به ماهى ،ماهى وار

ichthyocentaur : ادم ماهى ،ماهى ادم ،جانور افسانه اى که نيمى ادم ونيمى ماهى

ichthyocolla : سريشم ماهى

ichthyography : شرح ماهى

ichthyoid : (ج.ش ).ماهى وار،شبيه ماهى

ichthyolater : ماهى پرست

ichthyolatry : ماهى پرستى

ichthyolite : سنگواره ء ماهى ،ماهى سنگ شده

ichthyological : وابسته به ماهى شناسى

ichthyologist : ماهي شناس

ichthyology : ماهي شناسي

ichthyophagist : ماهى خور

ichthyophagous : ماهيخوار،تغذيه کننده از ماهى

ichthyophagy : ماهى خورى ،زندگى روى ماهى

ichthyosaurus : يکجور خزنده ءبزرگ ماهى مانند در دوره ء دوم طبقات الارضى

ichthyosis : (طب) داءالحيه

ichthyphagy : ماهي خواري

ichthyphobia : ماهي ترسي

icicle : قنديل يخ , يخ پاره , قله يخ

icily : بطور سرد

iciness : حالت يخى ،سردى

icker : (اسکاتلند )خوشه ذرت ،سنبله ذرت

ickle : کوچک ( در زبان کودک)

icon : تنديس

icon oclasm : شمايل شکنى ،بت شکنى

icon oclast : شمايل شکن ،بت شکن

iconic : شمايلى ،مجسمه اى

iconium : قونيه

iconoclasm : بت شکني

iconoclast : بت شکن

iconoclastic : مبنى بر بت شکنى يا شمايل ويران کنى

iconography : پيکر نگار

iconolater : شمايل پرست

iconologist : شمايل شناس

iconology : شمايل شناسى ،پيکر شناسى

iconomachy : جنگ با شمايل پرستى

icos : کامپيوتر : Input/Output Control Systemمجموعه استانداردى از روالهاى ورودى و خروخى که براى راه اندازى و کنترل فرايند ورودى و خروجى طراحى شده است

icosi : پيشوندى بمعنى بيست و بيست تايى

icpem : کامپيوتر : Equipment Manufacturers Independent Computer Peripheral

icteric : زرديانى ،يرقانى ،دچار زردى ،زردى بر،دافع يرقان

icterus : (طب )زردى ،يرقان

ictus : سکته ،ضرب ،ضربان ،تپش ،حمله ناگهانى بيهوشى

ictys : روانشناسى : حمله

icy : يخي , يخمانند

idea : طرز فکر , نقشه کار , مسلک , انگاره

ideal : معنوي , آرمان , دلخواه , کمال مطلوب , ايدال , ايدآل , ايدهآل , هدف زندگي

ideal capacitor : علوم مهندسى : خازن ايده ال

ideal conductivity : علوم مهندسى : قابليت هدايت ايده ال

ideal conductor : علوم مهندسى : هادى ايده ال

ideal crystal : علوم مهندسى : کريستال ايده ال

ideal electron gas : شيمى : گاز االکترون ايده ال

ideal energy radiator : علوم مهندسى : رادياتور بدنه سياه

ideal fluid : علوم هوايى : سيال ايده ال

ideal irrigation interval : معمارى : فاصله مطلوب ابيارى

ideal magnetization curve : علوم مهندسى : منحنى مغناطيس کنندگى ايده ال

ideal no load d.c. voltage : علوم مهندسى : ولتاژ" دى. سى " بى بارى ايده ال

ideal no load voltage : علوم مهندسى : ولتاژ بى بارى ايده ال

ideal paralleling : علوم مهندسى : مدار موازى ايده ال

ideal radiator : شيمى : تابشگر کامل

ideal rectangular pulse : علوم مهندسى : پالس مربعى ايده ال

ideal rectifier : الکترونيک : يکسوکننده ايده ال

ideal rocket : علوم هوايى : راکت ايده ال

ideal solution : شيمى : محلول ايده ال

idealism : معنويت , خيال انديشي

idealist : آرزو پرور , ايدآليست

idealistic : آرماني , آرمان گراي

idealistically : از روى اعتقاد به تصور و خيال

ideality : انديشه گرايى

idealize : دلخواهسازي

idealized image : روانشناسى : تصوير ارمانى

ideally : بطوريکه فقط بتوان تصور کرد،تصورا"،مطابق ارزو و يا کمال مطلوب

ideally apart : غيرهمفکر

idealogy : طرز تفکر

idealy : دلخواهانه

ideas : افکار , ماههاي رومي

ideas if reference : روانشناسى : افکار عطفى

ideate : تصور کردن ،فکر کردن ،خيال کردن

ideational : )ideative(وهمى ،خيالى ،انديشه اى

ideational fluency : روانشناسى : سيالى انديشه

ideational shield : روانشناسى : سپر فکرى

ideative : )ideational(وهمى ،خيالى ،انديشه اى

idee fixe : روانشناسى : فکر ثابت

idegraphy : نشان گذارى ،علامت نويسى ،نمايش فکر يا تصور با نشان

idel : وثن

idem : ايضا،همان نويسنده ،در همانجا

identic : منطبق با

identical : عيني , عين

identically : عينا"،بطور يکسان

identifiable : قابل تشخيص

identification : هويت شناسي , تعيينهويت

identification markings : علوم دريايى : علايم شناسايى

identification card : علوم نظامى : کارت شناسايى

identification card (jf) : علوم دريايى : کارت شناسايى

identification character : علوم مهندسى : علامت مشخصه

identification friendly or foe (iff) : علوم نظامى : سيستم تشخيص هواپيماى دوست و دشمن سيستم تشخيص دشمن توسط رادار

identification marks : آلائم اختصاصي

identification number : علوم مهندسى : حرف مشخصه

identification of supplies : بازرگانى : تشخيص هويت کالا

identification signs : عمران : علائم تشخيص

identification test : روانشناسى : ازمون شناسايى

identification zone : علوم نظامى : منطقه تشخيص هدف

Identify : شناختن

Identify : نشان دادن هویت

identify : تشخيص هويت دادن , مربوط ساختن , سناسائي کردن , شناسايي کردن , باز شناختن , تشخيص دادن

identify signal : علوم مهندسى : علامت يا سيگنال مشخصه

identity : اصليت , مشابهت , عينيت , هماني , هويت

identity card : قانون ـ فقه : شناسنامه

identity crisis : روانشناسى : بحران هويت

identity element : شيمى : عنصر يکسانى

identity of indiscernibles : يکى بودن چيزهايى که نتوان بين شان فرق گذاشت

identity of unknown : قانون ـ فقه : مجهول الهويه

identity paper : قانون ـ فقه : اسناد هويت

ideo motor : روانشناسى : فکرى - حرکتى

ideo motor act : روانشناسى : عمل فکرى - حرکتى

ideogramic : )ideogrammic(نمايشى ،تجسمى

ideogrammic : )ideogramic(نمايشى ،تجسمى

ideograph : مارک تجارتي

ideographs : معمارى : حروف انديشه نگارى

ideokinetic apraxia : روانشناسى : کنش پريشى زنجيره اى

ideology : طرز تفکر , انگارگان

ides : عيد،(در گاهنامه قديم روم )روز پانزدهم مارس و مه و ژوئيه و اکتبر و سيزدهم ماههاى رومى

idiocrasy : حالت( مزاجى ) ويژه ،حالت مخصوص ،طبيعت ويژه ،طرز فکر ويژه

idiocy : ابلهي , سبک مغزي

idioglossia : روانشناسى : نامفهوم گويى

idiograph : نشان بازرگانى ،نشان شخصى

idiographic : انديشه نگار , وابسته به مجاز

idiographic method : روانشناسى : روش فردنگر

idiographic sciences : روانشناسى : علوم فردنگر

idiolalia : روانشناسى : مهمل گويى

idiolect : طرزبيان و لحن سخن شخص در يک مرحله زندگى

idiom : زبان ويژه , اصطلاح

idiomatic : اصطلاحي , مصطلح

idiomatical : عمران : مصطلح

idiomatically : در اصطلاح , اصطلاحاً

idiomorphic : داراى شکل مخصوص بخود،داراى شکل صحيح خود

idiopathic seizure : روانشناسى : صرع ناشناخته

idiopathy : علاقه خاص , صفت خاص , ناخوشي جداگانه

idioplasm : اصل سفيده

idiosyncrasy : شيوهويژههر نويسنده , خصوصيات اخلاقي , طبيعت ويژه

idiosyncratic : وابسته به حالت ويژه ( مزاجى) ،وابسته به طرز فکر يا شيوه ويژه کسى

idiot : آدم احمق , نخاله , ابله , سبک مغز

idiot savant : روانشناسى : کاناى هوشمندنما

idiotic : ابلهانه

idiotically : بطور مخبط،ابلهانه

idiotism : سفاهت ،حماقت ،جهالت ،بى خبرى

idiotropic : روانشناسى : درون نگر

Idle : بیکار ، تنبل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

پاورپوینت سازمان جهانی تجارت
مدیریت خطر و ایمنی بیمار
تحقیق و بررسی در مورد امام علی در ادب فارسی
پاورپوینت بررسی ساختار سیستم اخذ داده
پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل
پاورپوینت آشنایی با ایستگاه های تقلیل فشار
پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری
پاورپوینت بررسی بوتولیسم
پاورپوینت اجرای سازه های فولادی
با تلگرام برای خود درآمدزایی کنید
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز
خلاصه درس طراحی اجزاء 1 و 2 (روابط ونکات و فرمول ها)
پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون
دانلود پکیج پروتکل آموزش هوش هیجانی
پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی
پاورپوینت ارزیابی پدیده ستون كوتاه و شكست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن
پاورپوینت بررسی مراحل ساخت پنیر
"پاورپوینت بررسی بیماری بلاست برنج، لکه سیاه سیب، لکه اجری بادام و پوسیدگی قهوه ای"
پاورپوینت بررسی ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها