لغات مشابه
idealize : دلخواهسازي

idealized image : روانشناسى : تصوير ارمانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: