لغات مشابه
ideas if reference : روانشناسى : افکار عطفى

ideate : تصور کردن ،فکر کردن ،خيال کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: