لغات مشابه
ideational shield : روانشناسى : سپر فکرى

ideative : )ideational(وهمى ،خيالى ،انديشه اى

idee fixe : روانشناسى : فکر ثابت

idegraphy : نشان گذارى ،علامت نويسى ،نمايش فکر يا تصور با نشان

idel : وثن

idem : ايضا،همان نويسنده ،در همانجا

identic : منطبق با

identical : عيني , عين

identically : عينا"،بطور يکسان

identifiable : قابل تشخيص

identification : هويت شناسي , تعيينهويت

identification markings : علوم دريايى : علايم شناسايى

identification card : علوم نظامى : کارت شناسايى

identification card (jf) : علوم دريايى : کارت شناسايى

identification character : علوم مهندسى : علامت مشخصه

identification friendly or foe (iff) : علوم نظامى : سيستم تشخيص هواپيماى دوست و دشمن سيستم تشخيص دشمن توسط رادار

identification marks : آلائم اختصاصي

identification number : علوم مهندسى : حرف مشخصه

identification of supplies : بازرگانى : تشخيص هويت کالا

identification signs : عمران : علائم تشخيص

identification test : روانشناسى : ازمون شناسايى

identification zone : علوم نظامى : منطقه تشخيص هدف

Identify : شناختن

Identify : نشان دادن هویت

identify : تشخيص هويت دادن , مربوط ساختن , سناسائي کردن , شناسايي کردن , باز شناختن , تشخيص دادن

identify signal : علوم مهندسى : علامت يا سيگنال مشخصه

identity : اصليت , مشابهت , عينيت , هماني , هويت

identity card : قانون ـ فقه : شناسنامه

identity crisis : روانشناسى : بحران هويت

identity element : شيمى : عنصر يکسانى

identity of indiscernibles : يکى بودن چيزهايى که نتوان بين شان فرق گذاشت

identity of unknown : قانون ـ فقه : مجهول الهويه

identity paper : قانون ـ فقه : اسناد هويت

ideo motor : روانشناسى : فکرى - حرکتى

ideo motor act : روانشناسى : عمل فکرى - حرکتى

ideogramic : )ideogrammic(نمايشى ،تجسمى

ideogrammic : )ideogramic(نمايشى ،تجسمى

ideograph : مارک تجارتي

ideographs : معمارى : حروف انديشه نگارى

ideokinetic apraxia : روانشناسى : کنش پريشى زنجيره اى

ideology : طرز تفکر , انگارگان

ides : عيد،(در گاهنامه قديم روم )روز پانزدهم مارس و مه و ژوئيه و اکتبر و سيزدهم ماههاى رومى

idiocrasy : حالت( مزاجى ) ويژه ،حالت مخصوص ،طبيعت ويژه ،طرز فکر ويژه

idiocy : ابلهي , سبک مغزي

idioglossia : روانشناسى : نامفهوم گويى

idiograph : نشان بازرگانى ،نشان شخصى

idiographic : انديشه نگار , وابسته به مجاز

idiographic method : روانشناسى : روش فردنگر

idiographic sciences : روانشناسى : علوم فردنگر

idiolalia : روانشناسى : مهمل گويى

idiolect : طرزبيان و لحن سخن شخص در يک مرحله زندگى

idiom : زبان ويژه , اصطلاح

idiomatic : اصطلاحي , مصطلح

idiomatical : عمران : مصطلح

idiomatically : در اصطلاح , اصطلاحاً

idiomorphic : داراى شکل مخصوص بخود،داراى شکل صحيح خود

idiopathic seizure : روانشناسى : صرع ناشناخته

idiopathy : علاقه خاص , صفت خاص , ناخوشي جداگانه

idioplasm : اصل سفيده

idiosyncrasy : شيوهويژههر نويسنده , خصوصيات اخلاقي , طبيعت ويژه

idiosyncratic : وابسته به حالت ويژه ( مزاجى) ،وابسته به طرز فکر يا شيوه ويژه کسى

idiot : آدم احمق , نخاله , ابله , سبک مغز

idiot savant : روانشناسى : کاناى هوشمندنما

idiotic : ابلهانه

idiotically : بطور مخبط،ابلهانه

idiotism : سفاهت ،حماقت ،جهالت ،بى خبرى

idiotropic : روانشناسى : درون نگر

Idle : بیکار ، تنبل

Idle : بیکار ، تنبل

idle : بي پروپا , تنبل , تنبلي کردن , عاطل

idle bar : علوم مهندسى : ميله کور

idle characters : کامپيوتر : کاراکترهاى عامل

idle circuit condition : علوم مهندسى : وضعيت مدار بى بار

idle component : علوم مهندسى : اجزاء کور

idle current connection : علوم مهندسى : اتصال جريان بى بارى

idle current meter : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى جريان کور امپرمتر جريان کور

idle current wattmeter : علوم مهندسى : توان کورسنج

idle frequency : علوم مهندسى : فرکانس بى بارى

idle hours : ساعت هاى بيکارى

idle indicating signal : علوم مهندسى : علامت ازاد

idle junction : علوم مهندسى : اتصال ازاد

idle line : علوم مهندسى : خط ازاد

idle power : علوم مهندسى : توان کور

idle pulley : علوم مهندسى : قرقره راهنما

idle rich : بازرگانى : ثروتمندان انگل

idle roll : علوم مهندسى : غلطک کور

idle rumoues : شايعات بى سر و پا،شايعات بى اساس ،اراجيف

idle runing : علوم مهندسى : بى بارى

idle stock : بازرگانى : موجودى بى مصرف

idle talk : ژاژخايي , طامات

idle talks : مهملات , مهملبافي

idle thinking : تصورات واهي

idle voltage : علوم مهندسى : ولتاژ کور

idle voltage of battery : الکترونيک : ولتاژ هرز باترى

idle wanderer : قانون ـ فقه : ولگرد

idle wheel : چرخ دلاله

idle wire : علوم مهندسى : سيم مرده

idleness : بطالت , تنبلي , بيکاري , کند ذهني , مگس پراني

idler : چرخ دلاله , بيکاره

idler pulley : قرقره زنجير

idless : بيکارى ،تنبلى ،بيهودگى ،بطالت ،بيکار ايستادگى( کشتى)

idlesse : کند ذهني

idling : اتلاف وقت , وقت کشي

idling cycle : علوم مهندسى : سيکل بى بارى

idly : به بيکارى ،به بطالت

ido not feel my legs : نيروى ايستادن يا راه رفتن ندارم

idoator : مونث

Idol : بت ، محبوب

Idol : بت ، محبوب

idol : لاف زن , صنم , بت , معبود

idol temple : بتخانه

idol worshipper : بت پرست

idolarty : روانشناسى : بت پرستى

idolater : بت پرست

idolatress : بت پرستى کردن ،بت پرستيدن ،بت کردن ،پرستيدن

idolatrize : بت کردن ،بت پرستيدن

idolatrous : مربوط به بت پرستى و کفر

idolatrously : از روى بت پرستى

idolatry : بت پرستي

idoliom : وهم ،اوهام ،بت ،استدلال غلط

idolism : بت پرستى ،استدلال غلط

idolization : بت سازي

idolize : صنم قرار دادن

idological parties : قانون ـ فقه : احزاب داراى روش فکرى خاص

idols : قانون ـ فقه : اوثان

idols of the cave : اوهام شخصى ،اوهام ناشى از حالات ويژه هر کس

idols of the market : اوهام ناشى از سخن و اميزش

idols of the theatre : اوهام ناشى از اصول و قواعد منطقى و فلسفى

idols of the tribe : اوهام بشرى ،اوهام جنسى

idoneous : مناسب ،جور،درخور،مختص ،مخصوص ،فراخور

idp : کامپيوتر : Integrated Data Processingپردازش داده مجتمع

idyl : قصيده کوتاه

idyll : قصيده کوتاه

idyllic : قصيده اى ،چکامه اى

idyllist : چکامه سرا،قصيده نويس

iec : علوم مهندسى : کميسيون بين المللى الکترونيک

iee 696/s 100 : کامپيوتر : مشخصه يک استاندارد که توسط موسسه مهندسين الکتريسيته و الکترونيک ساخته شده است

ieee 488 : کامپيوتر : نوعى رابط استاندارد براى متصل کردن وسائل ازمايشگاهى و ساير تجهيزات علمى به کامپيوتر

ieeecs : کامپيوتر : Electronics Engineers Computer Society Institute of Electrical and

iekke : ورزش : شانه ها

if : آيا , در صورتي که , بفرض اينکه , اگرکه , اگرچنانچه , اگر

if a rings : اگر کسى تلفن کرد

if and when : هر گاه

if any : اگر باشد،اگر داشته باشد

if conj : اگر،چنانچه ،هر گاه ،هر وقت ،اى کاش ،کاش

if God pleases so : انشاء الله

if God wants : انشا الله

if he be : اگر او باشد

if he goes : اگر او ميرود( يا برود)،(اگاهى : 1 فعل شرطى در سوم شخص مفرد)

if he has found it : اگر ان را پيدا کرده باشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت روان شناسی عمومی
پاورپوینت مبانی مدل سازی کاربردی
نقش بازی در تربیت کودکان
واژه کاوی مفهوم مدل
جزوه اصول و روشهای هم محوری یا Alignment تجهیزات دوار
Network+ Certification
جزوه تعمیرات بر اساس کار ماشین
جزوه آموزشی css
آموزش cisco-ccna
دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات
سوالات آزمون استخدامی بانک ملی
مراقبت مادر پس از زایمان
"نقش مواد رادیواکتیو در درمان سرطان و ایدز (1ص متن لاتین، 1ص ترجمه متن)"
نیتروژن اوره خون
همودیالیز چیست؟
سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین
سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی
سوالات آزمون استخدامی بانک ملت