لغات مشابه
identic : منطبق با

identical : عيني , عين

identically : عينا"،بطور يکسان

identifiable : قابل تشخيص

identification : هويت شناسي , تعيينهويت

identification markings : علوم دريايى : علايم شناسايى

identification card : علوم نظامى : کارت شناسايى

identification card (jf) : علوم دريايى : کارت شناسايى

identification character : علوم مهندسى : علامت مشخصه

identification friendly or foe (iff) : علوم نظامى : سيستم تشخيص هواپيماى دوست و دشمن سيستم تشخيص دشمن توسط رادار

identification marks : آلائم اختصاصي

identification number : علوم مهندسى : حرف مشخصه

identification of supplies : بازرگانى : تشخيص هويت کالا

identification signs : عمران : علائم تشخيص

identification test : روانشناسى : ازمون شناسايى

identification zone : علوم نظامى : منطقه تشخيص هدف

Identify : شناختن

Identify : نشان دادن هویت

identify : تشخيص هويت دادن , مربوط ساختن , سناسائي کردن , شناسايي کردن , باز شناختن , تشخيص دادن

identify signal : علوم مهندسى : علامت يا سيگنال مشخصه

identity : اصليت , مشابهت , عينيت , هماني , هويت

identity card : قانون ـ فقه : شناسنامه

identity crisis : روانشناسى : بحران هويت

identity element : شيمى : عنصر يکسانى

identity of indiscernibles : يکى بودن چيزهايى که نتوان بين شان فرق گذاشت

identity of unknown : قانون ـ فقه : مجهول الهويه

identity paper : قانون ـ فقه : اسناد هويت

ideo motor : روانشناسى : فکرى - حرکتى

ideo motor act : روانشناسى : عمل فکرى - حرکتى

ideogramic : )ideogrammic(نمايشى ،تجسمى

ideogrammic : )ideogramic(نمايشى ،تجسمى

ideograph : مارک تجارتي

ideographs : معمارى : حروف انديشه نگارى

ideokinetic apraxia : روانشناسى : کنش پريشى زنجيره اى

ideology : طرز تفکر , انگارگان

ides : عيد،(در گاهنامه قديم روم )روز پانزدهم مارس و مه و ژوئيه و اکتبر و سيزدهم ماههاى رومى

idiocrasy : حالت( مزاجى ) ويژه ،حالت مخصوص ،طبيعت ويژه ،طرز فکر ويژه

idiocy : ابلهي , سبک مغزي

idioglossia : روانشناسى : نامفهوم گويى

idiograph : نشان بازرگانى ،نشان شخصى

idiographic : انديشه نگار , وابسته به مجاز

idiographic method : روانشناسى : روش فردنگر

idiographic sciences : روانشناسى : علوم فردنگر

idiolalia : روانشناسى : مهمل گويى

idiolect : طرزبيان و لحن سخن شخص در يک مرحله زندگى

idiom : زبان ويژه , اصطلاح

idiomatic : اصطلاحي , مصطلح

idiomatical : عمران : مصطلح

idiomatically : در اصطلاح , اصطلاحاً

idiomorphic : داراى شکل مخصوص بخود،داراى شکل صحيح خود

idiopathic seizure : روانشناسى : صرع ناشناخته

idiopathy : علاقه خاص , صفت خاص , ناخوشي جداگانه

idioplasm : اصل سفيده

idiosyncrasy : شيوهويژههر نويسنده , خصوصيات اخلاقي , طبيعت ويژه

idiosyncratic : وابسته به حالت ويژه ( مزاجى) ،وابسته به طرز فکر يا شيوه ويژه کسى

idiot : آدم احمق , نخاله , ابله , سبک مغز

idiot savant : روانشناسى : کاناى هوشمندنما

idiotic : ابلهانه

idiotically : بطور مخبط،ابلهانه

idiotism : سفاهت ،حماقت ،جهالت ،بى خبرى

idiotropic : روانشناسى : درون نگر

Idle : بیکار ، تنبل

Idle : بیکار ، تنبل

idle : بي پروپا , تنبل , تنبلي کردن , عاطل

idle bar : علوم مهندسى : ميله کور

idle characters : کامپيوتر : کاراکترهاى عامل

idle circuit condition : علوم مهندسى : وضعيت مدار بى بار

idle component : علوم مهندسى : اجزاء کور

idle current connection : علوم مهندسى : اتصال جريان بى بارى

idle current meter : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى جريان کور امپرمتر جريان کور

idle current wattmeter : علوم مهندسى : توان کورسنج

idle frequency : علوم مهندسى : فرکانس بى بارى

idle hours : ساعت هاى بيکارى

idle indicating signal : علوم مهندسى : علامت ازاد

idle junction : علوم مهندسى : اتصال ازاد

idle line : علوم مهندسى : خط ازاد

idle power : علوم مهندسى : توان کور

idle pulley : علوم مهندسى : قرقره راهنما

idle rich : بازرگانى : ثروتمندان انگل

idle roll : علوم مهندسى : غلطک کور

idle rumoues : شايعات بى سر و پا،شايعات بى اساس ،اراجيف

idle runing : علوم مهندسى : بى بارى

idle stock : بازرگانى : موجودى بى مصرف

idle talk : ژاژخايي , طامات

idle talks : مهملات , مهملبافي

idle thinking : تصورات واهي

idle voltage : علوم مهندسى : ولتاژ کور

idle voltage of battery : الکترونيک : ولتاژ هرز باترى

idle wanderer : قانون ـ فقه : ولگرد

idle wheel : چرخ دلاله

idle wire : علوم مهندسى : سيم مرده

idleness : بطالت , تنبلي , بيکاري , کند ذهني , مگس پراني

idler : چرخ دلاله , بيکاره

idler pulley : قرقره زنجير

idless : بيکارى ،تنبلى ،بيهودگى ،بطالت ،بيکار ايستادگى( کشتى)

idlesse : کند ذهني

idling : اتلاف وقت , وقت کشي

idling cycle : علوم مهندسى : سيکل بى بارى

idly : به بيکارى ،به بطالت

ido not feel my legs : نيروى ايستادن يا راه رفتن ندارم

idoator : مونث

Idol : بت ، محبوب

Idol : بت ، محبوب

idol : لاف زن , صنم , بت , معبود

idol temple : بتخانه

idol worshipper : بت پرست

idolarty : روانشناسى : بت پرستى

idolater : بت پرست

idolatress : بت پرستى کردن ،بت پرستيدن ،بت کردن ،پرستيدن

idolatrize : بت کردن ،بت پرستيدن

idolatrous : مربوط به بت پرستى و کفر

idolatrously : از روى بت پرستى

idolatry : بت پرستي

idoliom : وهم ،اوهام ،بت ،استدلال غلط

idolism : بت پرستى ،استدلال غلط

idolization : بت سازي

idolize : صنم قرار دادن

idological parties : قانون ـ فقه : احزاب داراى روش فکرى خاص

idols : قانون ـ فقه : اوثان

idols of the cave : اوهام شخصى ،اوهام ناشى از حالات ويژه هر کس

idols of the market : اوهام ناشى از سخن و اميزش

idols of the theatre : اوهام ناشى از اصول و قواعد منطقى و فلسفى

idols of the tribe : اوهام بشرى ،اوهام جنسى

idoneous : مناسب ،جور،درخور،مختص ،مخصوص ،فراخور

idp : کامپيوتر : Integrated Data Processingپردازش داده مجتمع

idyl : قصيده کوتاه

idyll : قصيده کوتاه

idyllic : قصيده اى ،چکامه اى

idyllist : چکامه سرا،قصيده نويس

iec : علوم مهندسى : کميسيون بين المللى الکترونيک

iee 696/s 100 : کامپيوتر : مشخصه يک استاندارد که توسط موسسه مهندسين الکتريسيته و الکترونيک ساخته شده است

ieee 488 : کامپيوتر : نوعى رابط استاندارد براى متصل کردن وسائل ازمايشگاهى و ساير تجهيزات علمى به کامپيوتر

ieeecs : کامپيوتر : Electronics Engineers Computer Society Institute of Electrical and

iekke : ورزش : شانه ها

if : آيا , در صورتي که , بفرض اينکه , اگرکه , اگرچنانچه , اگر

if a rings : اگر کسى تلفن کرد

if and when : هر گاه

if any : اگر باشد،اگر داشته باشد

if conj : اگر،چنانچه ،هر گاه ،هر وقت ،اى کاش ،کاش

if God pleases so : انشاء الله

if God wants : انشا الله

if he be : اگر او باشد

if he goes : اگر او ميرود( يا برود)،(اگاهى : 1 فعل شرطى در سوم شخص مفرد)

if he has found it : اگر ان را پيدا کرده باشد

if he should prefer : اگربهتربداند

if he were : اگراو بنابود

if he wishes to be a : اگرمى خواهد کسى بشود

if i be : اگر باشم

if i find an opportunity : اگر دست دهد،اگر فرصتى پيدا کنم ،اگر مجالى باشد

if i had thought of that : هيچ درفکرش نبودم ،هيچ درنظرم( ياخاطرم ) نبود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S
تحلیل كمانش ورقهای مدور مركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود
مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی
سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP
مقاله ملاحظات عمومی درباره تشعشع
تحقیق درباره مواد نوری
تحقیق درباره موتور راكت
نرم افزار آموزش تعمیر لامپ های کم مصرف (اندروید)
مقاله جامع (تفکر سیستمی)
اصطلاح نامه روانشناسی (فایل ورد 197 صفحه ای)
تحقیق درباره موتورهای آزمایشی
تحقیق درباره میوكاردیت
تحقیق درباره نانو تكنولوژی و الكترونیك بیومولكولی
مقاله درباره ی جهانی شدن و توسعه پایدار
مقاله درباره ی جهانی شدن و چالشهای فرا روی مدیران
مقاله درباره ی جهانی شدن یا جهانی سازی؟
مقاله درباره ی جهانی شدن
مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است
مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن