لغات مشابه
identification card : علوم نظامى : کارت شناسايى

identification card (jf) : علوم دريايى : کارت شناسايى

identification character : علوم مهندسى : علامت مشخصه

identification friendly or foe (iff) : علوم نظامى : سيستم تشخيص هواپيماى دوست و دشمن سيستم تشخيص دشمن توسط رادار

identification marks : آلائم اختصاصي

identification number : علوم مهندسى : حرف مشخصه

identification of supplies : بازرگانى : تشخيص هويت کالا

identification signs : عمران : علائم تشخيص

identification test : روانشناسى : ازمون شناسايى

identification zone : علوم نظامى : منطقه تشخيص هدف

Identify : شناختن

Identify : نشان دادن هویت

identify : تشخيص هويت دادن , مربوط ساختن , سناسائي کردن , شناسايي کردن , باز شناختن , تشخيص دادن

identify signal : علوم مهندسى : علامت يا سيگنال مشخصه

identity : اصليت , مشابهت , عينيت , هماني , هويت

identity card : قانون ـ فقه : شناسنامه

identity crisis : روانشناسى : بحران هويت

identity element : شيمى : عنصر يکسانى

identity of indiscernibles : يکى بودن چيزهايى که نتوان بين شان فرق گذاشت

identity of unknown : قانون ـ فقه : مجهول الهويه

identity paper : قانون ـ فقه : اسناد هويت

ideo motor : روانشناسى : فکرى - حرکتى

ideo motor act : روانشناسى : عمل فکرى - حرکتى

ideogramic : )ideogrammic(نمايشى ،تجسمى

ideogrammic : )ideogramic(نمايشى ،تجسمى

ideograph : مارک تجارتي

ideographs : معمارى : حروف انديشه نگارى

ideokinetic apraxia : روانشناسى : کنش پريشى زنجيره اى

ideology : طرز تفکر , انگارگان

ides : عيد،(در گاهنامه قديم روم )روز پانزدهم مارس و مه و ژوئيه و اکتبر و سيزدهم ماههاى رومى

idiocrasy : حالت( مزاجى ) ويژه ،حالت مخصوص ،طبيعت ويژه ،طرز فکر ويژه

idiocy : ابلهي , سبک مغزي

idioglossia : روانشناسى : نامفهوم گويى

idiograph : نشان بازرگانى ،نشان شخصى

idiographic : انديشه نگار , وابسته به مجاز

idiographic method : روانشناسى : روش فردنگر

idiographic sciences : روانشناسى : علوم فردنگر

idiolalia : روانشناسى : مهمل گويى

idiolect : طرزبيان و لحن سخن شخص در يک مرحله زندگى

idiom : زبان ويژه , اصطلاح

idiomatic : اصطلاحي , مصطلح

idiomatical : عمران : مصطلح

idiomatically : در اصطلاح , اصطلاحاً

idiomorphic : داراى شکل مخصوص بخود،داراى شکل صحيح خود

idiopathic seizure : روانشناسى : صرع ناشناخته

idiopathy : علاقه خاص , صفت خاص , ناخوشي جداگانه

idioplasm : اصل سفيده

idiosyncrasy : شيوهويژههر نويسنده , خصوصيات اخلاقي , طبيعت ويژه

idiosyncratic : وابسته به حالت ويژه ( مزاجى) ،وابسته به طرز فکر يا شيوه ويژه کسى

idiot : آدم احمق , نخاله , ابله , سبک مغز

idiot savant : روانشناسى : کاناى هوشمندنما

idiotic : ابلهانه

idiotically : بطور مخبط،ابلهانه

idiotism : سفاهت ،حماقت ،جهالت ،بى خبرى

idiotropic : روانشناسى : درون نگر

Idle : بیکار ، تنبل

Idle : بیکار ، تنبل

idle : بي پروپا , تنبل , تنبلي کردن , عاطل

idle bar : علوم مهندسى : ميله کور

idle characters : کامپيوتر : کاراکترهاى عامل

idle circuit condition : علوم مهندسى : وضعيت مدار بى بار

idle component : علوم مهندسى : اجزاء کور

idle current connection : علوم مهندسى : اتصال جريان بى بارى

idle current meter : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى جريان کور امپرمتر جريان کور

idle current wattmeter : علوم مهندسى : توان کورسنج

idle frequency : علوم مهندسى : فرکانس بى بارى

idle hours : ساعت هاى بيکارى

idle indicating signal : علوم مهندسى : علامت ازاد

idle junction : علوم مهندسى : اتصال ازاد

idle line : علوم مهندسى : خط ازاد

idle power : علوم مهندسى : توان کور

idle pulley : علوم مهندسى : قرقره راهنما

idle rich : بازرگانى : ثروتمندان انگل

idle roll : علوم مهندسى : غلطک کور

idle rumoues : شايعات بى سر و پا،شايعات بى اساس ،اراجيف

idle runing : علوم مهندسى : بى بارى

idle stock : بازرگانى : موجودى بى مصرف

idle talk : ژاژخايي , طامات

idle talks : مهملات , مهملبافي

idle thinking : تصورات واهي

idle voltage : علوم مهندسى : ولتاژ کور

idle voltage of battery : الکترونيک : ولتاژ هرز باترى

idle wanderer : قانون ـ فقه : ولگرد

idle wheel : چرخ دلاله

idle wire : علوم مهندسى : سيم مرده

idleness : بطالت , تنبلي , بيکاري , کند ذهني , مگس پراني

idler : چرخ دلاله , بيکاره

idler pulley : قرقره زنجير

idless : بيکارى ،تنبلى ،بيهودگى ،بطالت ،بيکار ايستادگى( کشتى)

idlesse : کند ذهني

idling : اتلاف وقت , وقت کشي

idling cycle : علوم مهندسى : سيکل بى بارى

idly : به بيکارى ،به بطالت

ido not feel my legs : نيروى ايستادن يا راه رفتن ندارم

idoator : مونث

Idol : بت ، محبوب

Idol : بت ، محبوب

idol : لاف زن , صنم , بت , معبود

idol temple : بتخانه

idol worshipper : بت پرست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی sir , معنی sire , معنی siree , معنی siren , معنی siren song , معنی sirenian , معنی sirenic , معنی Sirius , معنی sirloin , معنی sirocco , معنی sirra , معنی sirrah , معنی sirree , معنی sirup , معنی sirupy , معنی Sirus , معنی sissified , معنی sissy , معنی Sistani , معنی sisten , معنی sisten ships , معنی sister , معنی sister in law , معنی sister in law , معنی sisterhood , معنی sisterliness , معنی sisterly , معنی sisteshood , معنی sistrum , معنی sisyphus , معنی sit , معنی sit at my side , معنی sit down , معنی sit down under , معنی sit for an examination , معنی sit in , معنی sit in strike , معنی sit on pulpit , معنی sit spin , معنی sit up , معنی Sita , معنی sitar , معنی Site , معنی site clearance , معنی site concrete , معنی site engineering , معنی site inspection , معنی site license , معنی site manager , معنی site prefabrication , معنی site scale , معنی site survey , معنی siterly , معنی sitfast , معنی sith , معنی sitology , معنی sitophobia , معنی sittar , معنی sitter , معنی sitter in , معنی sitting duck , معنی sitting in strike , معنی sitting position , معنی sitting room , معنی situate , معنی situated , معنی situated at , معنی situated in , معنی situated or situate , معنی situated to the right , معنی situation , معنی situation (jf) , معنی situation display , معنی situation indicator , معنی situation report , معنی situational , معنی situational tests , معنی situations , معنی situs , معنی sitzkrieg , معنی sitzmark , معنی siva , معنی six , معنی six and five , معنی six d. pencils , معنی six gun , معنی six hundred , معنی six membered ring , معنی six parts ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز