لغات مشابه
Identify : نشان دادن هویت

identify : تشخيص هويت دادن , مربوط ساختن , سناسائي کردن , شناسايي کردن , باز شناختن , تشخيص دادن

identify signal : علوم مهندسى : علامت يا سيگنال مشخصه

identity : اصليت , مشابهت , عينيت , هماني , هويت

identity card : قانون ـ فقه : شناسنامه

identity crisis : روانشناسى : بحران هويت

identity element : شيمى : عنصر يکسانى

identity of indiscernibles : يکى بودن چيزهايى که نتوان بين شان فرق گذاشت

identity of unknown : قانون ـ فقه : مجهول الهويه

identity paper : قانون ـ فقه : اسناد هويت

ideo motor : روانشناسى : فکرى - حرکتى

ideo motor act : روانشناسى : عمل فکرى - حرکتى

ideogramic : )ideogrammic(نمايشى ،تجسمى

ideogrammic : )ideogramic(نمايشى ،تجسمى

ideograph : مارک تجارتي

ideographs : معمارى : حروف انديشه نگارى

ideokinetic apraxia : روانشناسى : کنش پريشى زنجيره اى

ideology : طرز تفکر , انگارگان

ides : عيد،(در گاهنامه قديم روم )روز پانزدهم مارس و مه و ژوئيه و اکتبر و سيزدهم ماههاى رومى

idiocrasy : حالت( مزاجى ) ويژه ،حالت مخصوص ،طبيعت ويژه ،طرز فکر ويژه

idiocy : ابلهي , سبک مغزي

idioglossia : روانشناسى : نامفهوم گويى

idiograph : نشان بازرگانى ،نشان شخصى

idiographic : انديشه نگار , وابسته به مجاز

idiographic method : روانشناسى : روش فردنگر

idiographic sciences : روانشناسى : علوم فردنگر

idiolalia : روانشناسى : مهمل گويى

idiolect : طرزبيان و لحن سخن شخص در يک مرحله زندگى

idiom : زبان ويژه , اصطلاح

idiomatic : اصطلاحي , مصطلح

idiomatical : عمران : مصطلح

idiomatically : در اصطلاح , اصطلاحاً

idiomorphic : داراى شکل مخصوص بخود،داراى شکل صحيح خود

idiopathic seizure : روانشناسى : صرع ناشناخته

idiopathy : علاقه خاص , صفت خاص , ناخوشي جداگانه

idioplasm : اصل سفيده

idiosyncrasy : شيوهويژههر نويسنده , خصوصيات اخلاقي , طبيعت ويژه

idiosyncratic : وابسته به حالت ويژه ( مزاجى) ،وابسته به طرز فکر يا شيوه ويژه کسى

idiot : آدم احمق , نخاله , ابله , سبک مغز

idiot savant : روانشناسى : کاناى هوشمندنما

idiotic : ابلهانه

idiotically : بطور مخبط،ابلهانه

idiotism : سفاهت ،حماقت ،جهالت ،بى خبرى

idiotropic : روانشناسى : درون نگر

Idle : بیکار ، تنبل

Idle : بیکار ، تنبل

idle : بي پروپا , تنبل , تنبلي کردن , عاطل

idle bar : علوم مهندسى : ميله کور

idle characters : کامپيوتر : کاراکترهاى عامل

idle circuit condition : علوم مهندسى : وضعيت مدار بى بار

idle component : علوم مهندسى : اجزاء کور

idle current connection : علوم مهندسى : اتصال جريان بى بارى

idle current meter : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى جريان کور امپرمتر جريان کور

idle current wattmeter : علوم مهندسى : توان کورسنج

idle frequency : علوم مهندسى : فرکانس بى بارى

idle hours : ساعت هاى بيکارى

idle indicating signal : علوم مهندسى : علامت ازاد

idle junction : علوم مهندسى : اتصال ازاد

idle line : علوم مهندسى : خط ازاد

idle power : علوم مهندسى : توان کور

idle pulley : علوم مهندسى : قرقره راهنما

idle rich : بازرگانى : ثروتمندان انگل

idle roll : علوم مهندسى : غلطک کور

idle rumoues : شايعات بى سر و پا،شايعات بى اساس ،اراجيف

idle runing : علوم مهندسى : بى بارى

idle stock : بازرگانى : موجودى بى مصرف

idle talk : ژاژخايي , طامات

idle talks : مهملات , مهملبافي

idle thinking : تصورات واهي

idle voltage : علوم مهندسى : ولتاژ کور

idle voltage of battery : الکترونيک : ولتاژ هرز باترى

idle wanderer : قانون ـ فقه : ولگرد

idle wheel : چرخ دلاله

idle wire : علوم مهندسى : سيم مرده

idleness : بطالت , تنبلي , بيکاري , کند ذهني , مگس پراني

idler : چرخ دلاله , بيکاره

idler pulley : قرقره زنجير

idless : بيکارى ،تنبلى ،بيهودگى ،بطالت ،بيکار ايستادگى( کشتى)

idlesse : کند ذهني

idling : اتلاف وقت , وقت کشي

idling cycle : علوم مهندسى : سيکل بى بارى

idly : به بيکارى ،به بطالت

ido not feel my legs : نيروى ايستادن يا راه رفتن ندارم

idoator : مونث

Idol : بت ، محبوب

Idol : بت ، محبوب

idol : لاف زن , صنم , بت , معبود

idol temple : بتخانه

idol worshipper : بت پرست

idolarty : روانشناسى : بت پرستى

idolater : بت پرست

idolatress : بت پرستى کردن ،بت پرستيدن ،بت کردن ،پرستيدن

idolatrize : بت کردن ،بت پرستيدن

idolatrous : مربوط به بت پرستى و کفر

idolatrously : از روى بت پرستى

idolatry : بت پرستي

idoliom : وهم ،اوهام ،بت ،استدلال غلط

idolism : بت پرستى ،استدلال غلط

idolization : بت سازي

idolize : صنم قرار دادن

idological parties : قانون ـ فقه : احزاب داراى روش فکرى خاص

idols : قانون ـ فقه : اوثان

idols of the cave : اوهام شخصى ،اوهام ناشى از حالات ويژه هر کس

idols of the market : اوهام ناشى از سخن و اميزش

idols of the theatre : اوهام ناشى از اصول و قواعد منطقى و فلسفى

idols of the tribe : اوهام بشرى ،اوهام جنسى

idoneous : مناسب ،جور،درخور،مختص ،مخصوص ،فراخور

idp : کامپيوتر : Integrated Data Processingپردازش داده مجتمع

idyl : قصيده کوتاه

idyll : قصيده کوتاه

idyllic : قصيده اى ،چکامه اى

idyllist : چکامه سرا،قصيده نويس

iec : علوم مهندسى : کميسيون بين المللى الکترونيک

iee 696/s 100 : کامپيوتر : مشخصه يک استاندارد که توسط موسسه مهندسين الکتريسيته و الکترونيک ساخته شده است

ieee 488 : کامپيوتر : نوعى رابط استاندارد براى متصل کردن وسائل ازمايشگاهى و ساير تجهيزات علمى به کامپيوتر

ieeecs : کامپيوتر : Electronics Engineers Computer Society Institute of Electrical and

iekke : ورزش : شانه ها

if : آيا , در صورتي که , بفرض اينکه , اگرکه , اگرچنانچه , اگر

if a rings : اگر کسى تلفن کرد

if and when : هر گاه

if any : اگر باشد،اگر داشته باشد

if conj : اگر،چنانچه ،هر گاه ،هر وقت ،اى کاش ،کاش

if God pleases so : انشاء الله

if God wants : انشا الله

if he be : اگر او باشد

if he goes : اگر او ميرود( يا برود)،(اگاهى : 1 فعل شرطى در سوم شخص مفرد)

if he has found it : اگر ان را پيدا کرده باشد

if he should prefer : اگربهتربداند

if he were : اگراو بنابود

if he wishes to be a : اگرمى خواهد کسى بشود

if i be : اگر باشم

if i find an opportunity : اگر دست دهد،اگر فرصتى پيدا کنم ،اگر مجالى باشد

if i had thought of that : هيچ درفکرش نبودم ،هيچ درنظرم( ياخاطرم ) نبود

if i knew that : اگر ميدانستم که

if i know what to do : اگر ميدانستم چه بايد کرد

if i mistake not : اگر غلط( يا اشتباه ) نکنم

if i only could see him : کاش ميتوانستم فقط او را ببينم ،حيف که نميتوانم او را ببينم

if i see him : اگر او را ببينم( ياديدم)

if i were : اگر من بودم

if i were you : اگر من جاى شما بودم ،اگر من جاى شما باشم

if it is inconvenient for you : اگر براى شما( اسباب ) زحمت است زحمت است

if necessary : در صورت لزوم ،اگر لازم باشد

if need be : اگر لازم باشد،در صورت بايست

if not : اگر نه ،والا

if one book cost 5 rials : اگر يک کتاب 5 ريال بيرزد

if one book cost rials 40 : اگر يک کتاب ¹ 4ريال بيارزد

if peradventure : هر اينه اگر

if possible : در صورت امکان ،در صورت توانايى ،اگر بتوانم ،اگر ممکن است

if so : در صورت مثبت ،اگر هست ،اگر چنين است

if things shape right : از اب درامدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود کتاب پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدرسه هوشمند
مبانی نظری و پیشینه تحقیق انزوای اجتماعی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای زندگی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی شغلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزشیابی آموزشی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندی سازی زنان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت بدن
نمونه سوال درس طراحی وب
پژوهش برای درس سیستم عامل
پژوهش دوم برای درس سیستم عامل
پاورپوینت برای درس ریز پردازنده و میکرو کنترلها
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Enterprise resource planning)
گزارش کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر
فایل برای درس مهندسی نرم افزار
فیزیک 1 شریف