لغات مشابه
ideo motor act : روانشناسى : عمل فکرى - حرکتى

ideogramic : )ideogrammic(نمايشى ،تجسمى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: