لغات مشابه
idiot : آدم احمق , نخاله , ابله , سبک مغز

idiot savant : روانشناسى : کاناى هوشمندنما

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: