لغات مشابه
if and when : هر گاه

if any : اگر باشد،اگر داشته باشد

if conj : اگر،چنانچه ،هر گاه ،هر وقت ،اى کاش ،کاش

if God pleases so : انشاء الله

if God wants : انشا الله

if he be : اگر او باشد

if he goes : اگر او ميرود( يا برود)،(اگاهى : 1 فعل شرطى در سوم شخص مفرد)

if he has found it : اگر ان را پيدا کرده باشد

if he should prefer : اگربهتربداند

if he were : اگراو بنابود

if he wishes to be a : اگرمى خواهد کسى بشود

if i be : اگر باشم

if i find an opportunity : اگر دست دهد،اگر فرصتى پيدا کنم ،اگر مجالى باشد

if i had thought of that : هيچ درفکرش نبودم ،هيچ درنظرم( ياخاطرم ) نبود

if i knew that : اگر ميدانستم که

if i know what to do : اگر ميدانستم چه بايد کرد

if i mistake not : اگر غلط( يا اشتباه ) نکنم

if i only could see him : کاش ميتوانستم فقط او را ببينم ،حيف که نميتوانم او را ببينم

if i see him : اگر او را ببينم( ياديدم)

if i were : اگر من بودم

if i were you : اگر من جاى شما بودم ،اگر من جاى شما باشم

if it is inconvenient for you : اگر براى شما( اسباب ) زحمت است زحمت است

if necessary : در صورت لزوم ،اگر لازم باشد

if need be : اگر لازم باشد،در صورت بايست

if not : اگر نه ،والا

if one book cost 5 rials : اگر يک کتاب 5 ريال بيرزد

if one book cost rials 40 : اگر يک کتاب ¹ 4ريال بيارزد

if peradventure : هر اينه اگر

if possible : در صورت امکان ،در صورت توانايى ،اگر بتوانم ،اگر ممکن است

if so : در صورت مثبت ،اگر هست ،اگر چنين است

if things shape right : از اب درامدن

if things shape well : مايه اميد وارى بودن

if thou wert : اگر تو بودى

if you dont object : اگر بدتان نمى ايد،اگر مانعى نيست

if you please : اگرزحمت نيست ،بيزحمت ،زحمت کشيده ،اگر ميل شما باشد،با اجازه شما

if/then/else : کامپيوتر : يک نوع ساختار کنترل شاخه اى است که متغير يا داده را ازمايش مى کند تا ببيند

iffy : داراى احتمالات زياد،داراى ليت و لعل زياد

igloo : )iglu(کلبه اسکيموها

iglu : )igloo(کلبه اسکيموها

igneous : آتش دار , آذرين

ignescent : جرقه زن ،محترقه ،جرقه دار،اتشى

igni : پيشوندى است بمعنى اتش

ignify : سوزاندن ،اتش زدن

ignisfatuus : شعله کمرنگ

Ignite : آتش گرفتن

Ignite : آتش گرفتن

ignite : مشتعل کردن , آتش گرفتن , گيراندن

igniter pad : علوم نظامى : کيسه خرج کمکى ،بالشتک مشتعل کننده

ignitibility : قابليت احتراق

ignitible : قابل احتراق

igniting agent : علوم مهندسى : عامل احتراق

igniting primer : علوم نظامى : چاشنى مشتعل کننده

igniting spark : علوم مهندسى : جرقه احتراق

ignition : آتش گيري

ignition analyzer : علوم مهندسى : اسيلوگراف کنترل احتراق

ignition breaker : الکترونيک : پلاتين دلکو

ignition by contact : علوم مهندسى : احتراق تماسى

ignition by contact breaking : علوم مهندسى : احتراق با قطع کنتاکت

ignition by incandescence : علوم مهندسى : احتراق التهابى

ignition choke : علوم مهندسى : پيچک احتراق

ignition condition : علوم مهندسى : حالت احتراق

ignition control : علوم مهندسى : کنترل احتراق

ignition current : علوم مهندسى : جريان احتراق

ignition delay : علوم مهندسى : تاخير اختراق

ignition device : علوم مهندسى : وسيله احتراق

ignition distributer : علوم مهندسى : دلکو مقسم جرقه

ignition distributor : الکترونيک : دلکو

ignition gap : علوم مهندسى : فاصله جرقه

ignition generator : الکترونيک : دينام ماشين

ignition key : راه انداز

ignition lag : علوم مهندسى : تاخير احتراق

ignition lock : الکترونيک : قفل موتور

ignition over voltage : علوم مهندسى : فشار قوى براى سيستم جرقه زنى

ignition rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز بخار جيوه اى با الکترودهاى اتش زنه

ignition system : علوم نظامى : سيستم احتراق موتور

ignition temperature : علوم مهندسى : درجه حرارت احتراق

ignition timer : الکترونيک : چکش برق

ignition timing : الکترونيک : ميزان کردن جرقه

ignitor : گيرانه

ignitron : الکترونيک : ايگنيترون

ignobility : فرومايگى ،رذالت

ignoble : بد گوهر , ناکس , نا اصل

ignobleness or ignobility : فرومايگى ،پستى ،رذالت ،دئانت ،بى شرفى ،بى ابرويى

ignobly : از روى پستى و دنائت

ignominious : ننگ آور

ignominiously : به رسوائى

ignominy : کار زشت

ignonarnt : بيبصيرت

ignor : ناديده گرفتن

ignoramus : شخص کاملا بى سواد،جاهل ،ادم نادان

ignorance : ناداني , ناشناسي , جاهليت , بيدانشي , بي خبري , جهل

ignorance of fact : قانون ـ فقه : جهل موضوعى

ignorance of law : قانون ـ فقه : جهل به قانون

ignorance of law is no excuse : قانون ـ فقه : جهل به قانون رافع مسئوليت نيست

ignorance of the face is a good defence : قانون ـ فقه : جهل موضوعى دفاع محسوب مى شود

ignorance of the law is no defence : قانون ـ فقه : جهل به قانون دفاع محسوب نمى شود

ignorant : جاهل , نادان , جهول , بيانش , بيعلم , بي معرفت , لايعلم , تيره دل , بي مايه

ignorant people : جهلا

ignorantly : جاهلانه

ignorants : جهال

ignoratio : مشاغبه

ignoratio elenchi : سفسطه منطقى که عبارت است از رد بيان يا اظهار مخالف با بيان خود،مشاغبه

Ignore : نادیده گرفتن

Ignore : نادیده گرفتن

ignore : بروي خود نياورد , چشم پوشي شدن , نديده گرفتن , چشم پوشي , چشم پوشيدن , چشم پوشي کردن , بياعتنايي کردن , ناديده پنداشتن , برسميت نشناختن

ignored : ازقلم افتاده

ignotum per igno tius : توضيح مجهول با چيز مجهول تر

igo : علوم نظامى : علامت من پست گشتى خود را ترک مى کنم در درگيرى هوايى

iguana : (ج.ش ).سوسمار درختى ،هرنوع سوسمار بزرگ

iguanodon : سوسمار بزرگ گياه خوار که اکنون بشکل سنگواره ديده ميشود

iguanodont : (ديرين شناسى )سوسمار بزرگ گياهخوار قديم

ihs : )lesus(مخفف کلمه يونانى عيسى

iimmediately he saw me : همينکه مرا ديد،بمحض اينکه مرا ديد

iinfix notation : کامپيوتر : نشان گذارى ميانوندى

Ijtihad : اجتهاد

ikeya seki : نجوم : ايکيا - سکى

ileac : ( )ileal(تش ).وابسته به روده دراز

ileal : ( )ileac(تش ).وابسته به روده دراز

ileitis : (طب )اماس ايلئون ،اماس روده دراز

ileum : دراز روده , معاء غلاظ

ileus : (طب )انسداد روده ،قولنج الياوسى

ilex : ( )holm oak(گ.ش ).بلوط سبز)quercus ilex(

iliac : حرقفي

iliac artery : سرخرگ سرين ،شريان حرقفى

iliac fossa : گودال حرقفى

iliac passion : ايلاووس

Iliad : ايلياد

ilial : )iliac(وابسته به استخوان لگن خاصره ،سرينى ،حرقفى

ilium : استخوان حرقفي , حرقفه

ilk : تيره ،خانواده ،نوع ،جور،گونه ،دسته ،طبقه

ilka : each(، )everyهر کدام ،هر يک

ill : بدحالت , غير دوستانه , بطور ناقص , بيمار , ناخوش , زيان آور , دردمند

ill (or badly)in clined : بى ميل

ill a : غيرعاقلانه ،بى تامل ،بيخرد

ill advised : غير عاقلانه

ill advisedly : ازروى بى احياطى ،غير عاقلانه

ill affected : بد قلب ،نامهربان ،ناهمراه

ill at ease : ناراحت ،گرفتار

ill being : بدبختى ،بدى ،ناهنجارى

ill bred : غير متمدن

ill breeding : بى تربيتى

ill conditioned : بد حالت ،خراب

ill considered : نينديشيده

ill fame : بدنامى ،رسوايى

ill fated : موجب بدبختي

ill favored : نگون بخت , غير جذاب

ill favoured : زشت ،بدلقا

ill founded : داراى شالوده يا اساس بد،بى پروپا،بى اساس

ill gotten : نا مشروع

ill grained : بد نهاد،بد خو،زمخت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری