لغات مشابه
illusory : غير واقعي

illustrate : با تصوير نشان دادن , بامثال روشنساختن , مصور کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: