لغات مشابه
illuviation : آبرفت , ته نشيني

illy : badly(، )illاز روى بدى ،از روى بد خواهى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: