لغات مشابه
impeachments of inheritance : قانون ـ فقه : موانع ارث

impeachments to marriage : قانون ـ فقه : موانع نکاح

impearl : مرواريد نشان کردن

impeccability : معصوميت

impeccable : بى عيب و نقص

impeccably : معصومانه

impeccancy : معصوميت

impeccant : بيگناه

impecuniosity : بى پولى ،تهيدستى

impecunious : بى پول ،تهيدست

impecuniousity : بى پولى ،افلاس

impecuniously : از روى بى پولى يا افلاس

impedance : امپدانس , مقاومت ظاهري

impedance angle : علوم مهندسى : زاويه فازى

impedance characteristic : علوم مهندسى : مشخصات امپدانس

impedance comparator : علوم مهندسى : تطبيق دهنده امپدانس

impedance compensator : علوم مهندسى : متعادل کننده مقاومت ظاهرى

impedance converter : علوم مهندسى : مبدل امپدانس

impedance corrector : علوم مهندسى : مصصح امپدانس

impedance drop : علوم مهندسى : ولتاژ اتصال کوتاه

impedance factor : الکترونيک : ضريب ناگذرايى

impedance feedback : علوم مهندسى : پيوست برگشت امپدانس

impedance function : علوم مهندسى : تابع امپدانس

impedance heating : علوم مهندسى : گرمايشى امپدانسى

impedance irregularity : علوم مهندسى : غيريکنواختى امپدانس

impedance level : علوم مهندسى : مقاومت موجى

impedance magnetometer : علوم مهندسى : مغناطيس سنج با تغيير امپدانس

impedance measuring set : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى امپدانس

impedance of grid : علوم مهندسى : امپدانس شبکه

impedance protection : علوم مهندسى : حفاظت امپدانس

impedance relay : علوم مهندسى : رله ى امپدانس

impedance transformation : علوم مهندسى : تبديل امپدانس

impedance transforming filter : علوم مهندسى : صافى تبديل امپدانس

impedance unbalance finder : علوم مهندسى : دستگاه يابنده امپدانس نامتعادل

impedance unbalance measuring set : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى امپدانس نامتعادل

impedance voltage test : علوم مهندسى : ازمايش ولتاژ اتصال کوتاه

impede : بازداشتن ،مانع شدن ،ممانعت کردن

impedient : بازدارنده ،مانع

impediment : رادع

impediment in speech : لکنت زبان گره ،گره زبان ،گير

impedimenta : بنه سفر , توشه سفر

impedimental : بازدارنده ،داراى مظوريا مانع ،گيردار

impeditive : مانع

impel : بر آن داشتن , مجبور ساختن

impelent : راننده ،سوق دهنده ،عامل محرک ،انگيزه ،سبب

impellent : سوق دهنده , وادار کننده

impeller : وادار کننده

impelling : سوق

impellor : وادار کننده

impemitently : بدون ابراز پشيمانى ،با اصرار در گناه کارى

impend : مشرف بودن ،اويزان کردن ،در شرف وقوع بودن ،محتمل الوقوع بودن

impendence : مشرف بودن

impendent : قريب الوقوع ،تهديد کننده ،اويزان

impending : قريب الوقوع

impenetrability : نفوذ ناپذيرى

impenetrable : نفوذ نکردني , نفوذ ناپذير , سوراخ نشدني , درک نکردني , حلول ناپذير , رسوخ ناپذير

impenetrableness : سرايت ناپذيرى ،خلول ناپذيرى ،سختى ،خاصيت عدم تداخل

impenetrably : بطور غيرقابل نفوذ

impenetrate : نفوذ کردن در

impenitence : عدمتوبه , توبه ناپزيري

impenitent : ناپشيمان , توبه ناپذير

impenitently : بدون اضهار پشيمانى ،با لجاجت در گناه کارى

impennate : داراى بالهاى رشد نکرده

imperative : امري

imperative mood : وجه امري

imperative planning : بازرگانى : برنامه ريزى اجبارى

imperative sentence : جمله امري

imperative statement : کامپيوتر : حکم امرى

imperativeness : لحن امر،امريت ،قوه امره

imperator : فرمانرواي مطلق

imperatorial : امپراتوروار

imperceivable : غير محسوس

imperceptibility : غير قابل مشاهده بودن

imperceptible : درک نکردني , غير محسوس , نفهميدني , نامحسوس

imperceptibly : بطور غيرقابل مشاهده

imperceptive : بى بصيرت ،درک نکننده

impercipient : بى بصيرت ،بى احساس ،ادم بى بصيرت

imperfect gas : شيمى : گاز غير کامل

imperfect market : بازرگانى : بازار ناقص

imperfect oligopoly : بازرگانى : انحصار چند جانبه ناقص

imperfect structural : عمران : ساختمان ناتمام

imperfections : نقائص

imperfective : ناقص ،ناتمام ،معيوب ،معلول

imperforable : سوراخ نشدنى

imperforate : منگنه نشده , بي سوراخ , بي روزنه

imperial : امپراتوري , همايوني , شاهنشاهي , همايون , سلطنتي

imperial favors : مراحم ملوکانه

imperial gallon : گالن پادشاهى برابر با4/5436 ليتر

imperial institute : بنگاه امپراطورى است در لندن براى پيشرفت بازرگانى

imperial moth : (ج.ش ).پروانه بيد بزرگ امريکايى

imperialism : امپرياليسم , استعمار طلبي

imperialist : امپرياليست

imperialistic : بهره جويانه , استعمار گراي

imperialize : بصورت امپراطورى دراوردن

imperially : شاهانه ،باعظمت

imperil : درخطر انداختن

imperious : اماره

imperiously : آمرانه

imperiousness : اصرار،غرور

imperishability : بقا،فناناپذيرى

imperishable : فاسد نشدنى

imperishably : بطور زوال ناپذير

imperisonment : حبس ،توقيف

imperium : قدرت مطلقه ،حق حاکميت مطلقه ،پادشاهى

impermanence : )impermanency(نا پايدارى بى دوامى

impermanency : )impermanence(نا پايدارى بى دوامى

impermanent : نا پايدار

impermeability : نفوذ ناپذيري , نشت ناپذيري

impermeability factor : معمارى : ضريب نفوذناپذيرى

impermeable layer : عمران : لايه غيرقابل نفوذ

impermeable membrance : شيمى : غشاى ناتراوا

impermeable rocks : معمارى : سنگهاى نفوذناپذير

impermissibility : عدم جواز , غير مجازي

impermissible : غير مجاز

imperscriptible : فاقد اجازه نوشته

impersipcuous : ناروشن ،بى وضوح ،غير واضح

impersonal : فاقد شخصيت , بي فاعل , غيرشخصي

impersonality : عدم شخصيت

impersonally : بطور غيرشخصى

impersonate : جعل هويت کردن

impersonation : جعل هويت

impersonator : شخصيت دهنده ،بازى کننده سهم کسى در نمايش

impersonify : بجاى شخص گرفتن ،شخصيت دادن به ،ادم ساختن ،نماينده بودن از

impersuasible : رام نشو،سخت ،غير قابل ترغيب

impertinence : )impertinency(جسارت ،فضولى ،گستاخى ،نامربوطى ،بى ربطى ،نابهنگامى ،بى موقعى ،اهانت

impertinence or nency : فضولى ،گستاخى ،نامربوطى ،بيموقع ،فضولانه ،فضول ،گستاخ ،جسور،بيمورد

impertinency : )impertinence(جسارت ،فضولى ،گستاخى ،نامربوطى ،بى ربطى ،نابهنگامى ،بى موقعى ،اهانت

impertinent : گستاخ ،بى ربط

impertinently : بطور نامربوط،گستاخانه ،فضولانه

imperturbability : سکون ،ارامش ،ملايمت

imperturbable : تزلزل ناپذير،ارام ،خونسرد،ساکت

imperturbableness : ارامش ،خون سردى ،تشويش ناپذيرى

imperturbably : به ارامى ،با خون سردى ،بطور تشويش ناپذير

imperturbation : ارامش ،عدم تشويش

imperviable : نم ناپذير،سرايت ناپذير،راه مده ،بى اعتنا،مانع از دخول( اب ) سخت

impervious : مانع دخول( اب)،تاثر ناپذير،غير قابل نفوذ

impervious materials : معمارى : مصالح ناتراوا

imperviously : بطور خلول ناپذير،بطور تاثر ناپذير

imperviousness : سرايت ناپذيرى ،نفوذ ناپذيرى ،نم ناپذيرى ،سختى بى اعتنائى

imperviousness (am) : معمارى : نفوذناپذيرى

impetiginous : زردزخمي

impetigo : زرده زخم , زردزخم

impetrate : با عجز و لابه بدست اوردن ،(ک ).براى چيزى لابه و استغاثه کردن ،بدست اوردن

impetration : لابه ،استغاثه ،در خواست ،التماس ،تحصيل بدرخواست

impetrative : لابه اميز،استغاثه اميز

impetuos : تهور آميز

impetuosity : تهور

impetuosity of youth : تندى يا غرور جوانى

impetuous : بى پروا،تند و شديد

impetuously : از روى بى پروايى ،متهورانه ،تند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1