لغات مشابه
impeachments to marriage : قانون ـ فقه : موانع نکاح

impearl : مرواريد نشان کردن

impeccability : معصوميت

impeccable : بى عيب و نقص

impeccably : معصومانه

impeccancy : معصوميت

impeccant : بيگناه

impecuniosity : بى پولى ،تهيدستى

impecunious : بى پول ،تهيدست

impecuniousity : بى پولى ،افلاس

impecuniously : از روى بى پولى يا افلاس

impedance : امپدانس , مقاومت ظاهري

impedance angle : علوم مهندسى : زاويه فازى

impedance characteristic : علوم مهندسى : مشخصات امپدانس

impedance comparator : علوم مهندسى : تطبيق دهنده امپدانس

impedance compensator : علوم مهندسى : متعادل کننده مقاومت ظاهرى

impedance converter : علوم مهندسى : مبدل امپدانس

impedance corrector : علوم مهندسى : مصصح امپدانس

impedance drop : علوم مهندسى : ولتاژ اتصال کوتاه

impedance factor : الکترونيک : ضريب ناگذرايى

impedance feedback : علوم مهندسى : پيوست برگشت امپدانس

impedance function : علوم مهندسى : تابع امپدانس

impedance heating : علوم مهندسى : گرمايشى امپدانسى

impedance irregularity : علوم مهندسى : غيريکنواختى امپدانس

impedance level : علوم مهندسى : مقاومت موجى

impedance magnetometer : علوم مهندسى : مغناطيس سنج با تغيير امپدانس

impedance measuring set : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى امپدانس

impedance of grid : علوم مهندسى : امپدانس شبکه

impedance protection : علوم مهندسى : حفاظت امپدانس

impedance relay : علوم مهندسى : رله ى امپدانس

impedance transformation : علوم مهندسى : تبديل امپدانس

impedance transforming filter : علوم مهندسى : صافى تبديل امپدانس

impedance unbalance finder : علوم مهندسى : دستگاه يابنده امپدانس نامتعادل

impedance unbalance measuring set : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى امپدانس نامتعادل

impedance voltage test : علوم مهندسى : ازمايش ولتاژ اتصال کوتاه

impede : بازداشتن ،مانع شدن ،ممانعت کردن

impedient : بازدارنده ،مانع

impediment : رادع

impediment in speech : لکنت زبان گره ،گره زبان ،گير

impedimenta : بنه سفر , توشه سفر

impedimental : بازدارنده ،داراى مظوريا مانع ،گيردار

impeditive : مانع

impel : بر آن داشتن , مجبور ساختن

impelent : راننده ،سوق دهنده ،عامل محرک ،انگيزه ،سبب

impellent : سوق دهنده , وادار کننده

impeller : وادار کننده

impelling : سوق

impellor : وادار کننده

impemitently : بدون ابراز پشيمانى ،با اصرار در گناه کارى

impend : مشرف بودن ،اويزان کردن ،در شرف وقوع بودن ،محتمل الوقوع بودن

impendence : مشرف بودن

impendent : قريب الوقوع ،تهديد کننده ،اويزان

impending : قريب الوقوع

impenetrability : نفوذ ناپذيرى

impenetrable : نفوذ نکردني , نفوذ ناپذير , سوراخ نشدني , درک نکردني , حلول ناپذير , رسوخ ناپذير

impenetrableness : سرايت ناپذيرى ،خلول ناپذيرى ،سختى ،خاصيت عدم تداخل

impenetrably : بطور غيرقابل نفوذ

impenetrate : نفوذ کردن در

impenitence : عدمتوبه , توبه ناپزيري

impenitent : ناپشيمان , توبه ناپذير

impenitently : بدون اضهار پشيمانى ،با لجاجت در گناه کارى

impennate : داراى بالهاى رشد نکرده

imperative : امري

imperative mood : وجه امري

imperative planning : بازرگانى : برنامه ريزى اجبارى

imperative sentence : جمله امري

imperative statement : کامپيوتر : حکم امرى

imperativeness : لحن امر،امريت ،قوه امره

imperator : فرمانرواي مطلق

imperatorial : امپراتوروار

imperceivable : غير محسوس

imperceptibility : غير قابل مشاهده بودن

imperceptible : درک نکردني , غير محسوس , نفهميدني , نامحسوس

imperceptibly : بطور غيرقابل مشاهده

imperceptive : بى بصيرت ،درک نکننده

impercipient : بى بصيرت ،بى احساس ،ادم بى بصيرت

imperfect gas : شيمى : گاز غير کامل

imperfect market : بازرگانى : بازار ناقص

imperfect oligopoly : بازرگانى : انحصار چند جانبه ناقص

imperfect structural : عمران : ساختمان ناتمام

imperfections : نقائص

imperfective : ناقص ،ناتمام ،معيوب ،معلول

imperforable : سوراخ نشدنى

imperforate : منگنه نشده , بي سوراخ , بي روزنه

imperial : امپراتوري , همايوني , شاهنشاهي , همايون , سلطنتي

imperial favors : مراحم ملوکانه

imperial gallon : گالن پادشاهى برابر با4/5436 ليتر

imperial institute : بنگاه امپراطورى است در لندن براى پيشرفت بازرگانى

imperial moth : (ج.ش ).پروانه بيد بزرگ امريکايى

imperialism : امپرياليسم , استعمار طلبي

imperialist : امپرياليست

imperialistic : بهره جويانه , استعمار گراي

imperialize : بصورت امپراطورى دراوردن

imperially : شاهانه ،باعظمت

imperil : درخطر انداختن

imperious : اماره

imperiously : آمرانه

imperiousness : اصرار،غرور

imperishability : بقا،فناناپذيرى

imperishable : فاسد نشدنى

imperishably : بطور زوال ناپذير

imperisonment : حبس ،توقيف

imperium : قدرت مطلقه ،حق حاکميت مطلقه ،پادشاهى

impermanence : )impermanency(نا پايدارى بى دوامى

impermanency : )impermanence(نا پايدارى بى دوامى

impermanent : نا پايدار

impermeability : نفوذ ناپذيري , نشت ناپذيري

impermeability factor : معمارى : ضريب نفوذناپذيرى

impermeable layer : عمران : لايه غيرقابل نفوذ

impermeable membrance : شيمى : غشاى ناتراوا

impermeable rocks : معمارى : سنگهاى نفوذناپذير

impermissibility : عدم جواز , غير مجازي

impermissible : غير مجاز

imperscriptible : فاقد اجازه نوشته

impersipcuous : ناروشن ،بى وضوح ،غير واضح

impersonal : فاقد شخصيت , بي فاعل , غيرشخصي

impersonality : عدم شخصيت

impersonally : بطور غيرشخصى

impersonate : جعل هويت کردن

impersonation : جعل هويت

impersonator : شخصيت دهنده ،بازى کننده سهم کسى در نمايش

impersonify : بجاى شخص گرفتن ،شخصيت دادن به ،ادم ساختن ،نماينده بودن از

impersuasible : رام نشو،سخت ،غير قابل ترغيب

impertinence : )impertinency(جسارت ،فضولى ،گستاخى ،نامربوطى ،بى ربطى ،نابهنگامى ،بى موقعى ،اهانت

impertinence or nency : فضولى ،گستاخى ،نامربوطى ،بيموقع ،فضولانه ،فضول ،گستاخ ،جسور،بيمورد

impertinency : )impertinence(جسارت ،فضولى ،گستاخى ،نامربوطى ،بى ربطى ،نابهنگامى ،بى موقعى ،اهانت

impertinent : گستاخ ،بى ربط

impertinently : بطور نامربوط،گستاخانه ،فضولانه

imperturbability : سکون ،ارامش ،ملايمت

imperturbable : تزلزل ناپذير،ارام ،خونسرد،ساکت

imperturbableness : ارامش ،خون سردى ،تشويش ناپذيرى

imperturbably : به ارامى ،با خون سردى ،بطور تشويش ناپذير

imperturbation : ارامش ،عدم تشويش

imperviable : نم ناپذير،سرايت ناپذير،راه مده ،بى اعتنا،مانع از دخول( اب ) سخت

impervious : مانع دخول( اب)،تاثر ناپذير،غير قابل نفوذ

impervious materials : معمارى : مصالح ناتراوا

imperviously : بطور خلول ناپذير،بطور تاثر ناپذير

imperviousness : سرايت ناپذيرى ،نفوذ ناپذيرى ،نم ناپذيرى ،سختى بى اعتنائى

imperviousness (am) : معمارى : نفوذناپذيرى

impetiginous : زردزخمي

impetigo : زرده زخم , زردزخم

impetrate : با عجز و لابه بدست اوردن ،(ک ).براى چيزى لابه و استغاثه کردن ،بدست اوردن

impetration : لابه ،استغاثه ،در خواست ،التماس ،تحصيل بدرخواست

impetrative : لابه اميز،استغاثه اميز

impetuos : تهور آميز

impetuosity : تهور

impetuosity of youth : تندى يا غرور جوانى

impetuous : بى پروا،تند و شديد

impetuously : از روى بى پروايى ،متهورانه ،تند

impetuousness : تندى ،بى پروايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

نمونه سوال انسان در اسلام
نمونه سوالات کتاب نظام تربیتی
پرسش نامه باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان
پرسش نامه سنجش روانی اجتماعی نوجوانان
پرسش نامه عوامل مربوط به افت تحصیلی
پرسشنامه درباره تریاژ بیمارستانی
ارزشیابی عملكرد
تحقیق در مورد اهمیت معاد
اندیشه مرگ
تحقیق در مورد آلبرت انیشتین
تحقیق و بررسی در مورد بهداشت وایمنی کار
بررسی روشهای بهبود كیفیت فشرده كننده JPEG برای انتقال تصویر در کانال نویزی
مسیریابی ربات های متحرک بر مبنای ANT COLONY
بهبود عملكرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با كدینگ رید-سولومان دركانال فیدینگ
ارائه یك فاكتور فراموشی پویا در الگوریتم RLS و بكارگیری آن در شناسایی و ردیابی
یك الگوریتم جدید پیش بینی با استفاده از كوانتیزاسیون خطا در فیلتروفقی RLS
طراحی و ساخت ربات پردازشگر تصویر در متلب
طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA
استفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازی كورسیگنال برای كاهش اثر داده های پرت