لغات مشابه
impluse correction : علوم مهندسى : تصحيح ضربه جريان

impluse corrector : علوم مهندسى : مصحح ايمپولز

impluse current : علوم مهندسى : جريان ضربه اى

impluse current generator : علوم مهندسى : مولد جريان ضربه اى

impluse distortion : علوم مهندسى : اعوجاج ضربه اى

impluse duration : علوم مهندسى : مدت ايمپولز

impluse function : علوم مهندسى : تابع ضربه اى

impluse high tension generator : علوم مهندسى : مولد فشار قوى ضربه اى

impluse inertia : علوم مهندسى : لختى ضربه اى

impluse margine : علوم مهندسى : حاشيه ايمپولز

impluse noise : علوم مهندسى : نويز ضربه جريان

impluse period : علوم مهندسى : زمان تناوب ضربه جريان

impluse protective level : علوم مهندسى : سطح فشار ضربه اى

impluse recorder : علوم مهندسى : کنتور ثبات ضربه جريان

impluse regenerator : علوم مهندسى : بازياب ضربه

impluse relay : علوم مهندسى : رله ضربه جريان

impluse repeater : علوم مهندسى : تکرارکننده ضربه جريان

impluse response matrix : علوم مهندسى : ماتريس انتقال ضربه

impluse selection : علوم مهندسى : انتخاب ايمپولز

impluse sending key : علوم مهندسى : تکمه ارسالى ضربه جريان

impluse separator : علوم مهندسى : جداکننده ايمپولز

impluse sequence : علوم مهندسى : توالى ضربه جريان

impluse sound level : علوم مهندسى : سطح صوت ضربه اى

impluse sound level meter : علوم مهندسى : سطح صوت ضربه سنج

impluse stage : علوم مهندسى : طبقه فشار مستقيم

impluse tachometer : علوم مهندسى : تاکومتر ضربه اى

impluse telegraphy : علوم مهندسى : تلگراف ايمپولزى

impluse test : علوم مهندسى : ازمايش فشار ضربه اى

impluse turbine : علوم مهندسى : توربين فشار ضربه اى

impluse voltage : علوم مهندسى : فشار ضربه اى

impluse voltage cascade : علوم مهندسى : ابشار فشار ضربه اى

impluse voltage generation : علوم مهندسى : توليد فشار ضربه اى

impluse voltage generator : علوم مهندسى : مولد فشار ضربه اى

impluse voltage stress : علوم مهندسى : تنش فشار ضربه اى

impluse voltage test technipue : علوم مهندسى : روش ازمايش فشار ضربه اى

impluse wave : علوم مهندسى : موج ضربه اى

impluse wheel : علوم مهندسى : چرخ فشار مستقيم

impluse width : علوم مهندسى : عرض ايمپولز

impluse withstand voltage : علوم مهندسى : فشار ضربه اى ايستا

implusing signal : علوم مهندسى : سيگنال ضربه اى

implusive discharge : علوم مهندسى : تخليه غير متناوب

impluvium : حوض باران گير

imply : ضمنا فهماندن , تلويحا گفتن , معني بخشيدن , معني دادن

implying : تلويح

impo(t) : کاريکه بدانش اموزان ازراه تنبيه ميدهند،کار تنبيهى

impolicy : رويه غلط،خلاف مصلحت

impolite : بي تربيت , پررو , بي ادب , غير متمدن

impolitely : بي ادبانه

impoliteness : بي تربيتي , اسائه , بي ادبي , پررويي

impolitic : مخالف مصلحت , مخالف رويه صحيح

impoliticly : از روى خلاف مصلحت ،بطور غيرمقتضى

imponderability : غير محسوسي

imponderable : نا انديشيدني

impone : تسجيل کردن ،گذاردن ،تکليف کردن ،شرط بندى کردن

imporous : بى خلل و فرج

import : بهکشور آوردن , ورود , کالاي رسيده , کالاي وارده

import and export : قانون ـ فقه : واردات و صادرات

import duty : بازرگانى : حقوق واردات

import intensive : بازرگانى : واردات پر

import licence : بازرگانى : جواز واردات

import quota : بازرگانى : سهميه وارداتى

import restriction : بازرگانى : محدوديت واردات

import substitution policy : بازرگانى : سياست جانشينى واردات

importable : وارد کردني

importance : اعتبار , اهميت

important : مهم , پر اهميت , با اهميت

important thing : امهات

importantly : بطور مهم يا بانفوذ

importation : ورود،واردات

imported : وارده , وارداتي , ورودي

imported goods : واردات

imported inflation : بازرگانى : تورم وارداتى

importer : وارد کننده

imports : بازرگانى : کالاهاى وارداتى ،واردات

importunate : سماجتآميز , عاجز کننده

importunate requests : خواهش هاى سماجت اميز

importunately : باابرام ،مصرانه

importune : سماجت کردن , مصرانه خواستن , مصرانه

importunity : اصرار،ابرام

imposable : قابل تحميل

impose : وارد آوردن , تحميل کردن , گرانبار کردن , وارد کردن , تکليف کردن

imposed : اعمال شده , تحميلي

imposed deformation : عمران : تغيير شکل اعمال شده

imposing : تحميل کننده ،با ابهت

imposing presence : هيبت ،وقار،نفوذ

imposing stone : در چاپخانه رانگا( روسى)

imposingly : از روى نفوذ يا هيبت

imposition : تحميل

imposition of hands : دست گذارى ،هنگام دادن ماموريت روحانى بکسى يا دعا کردن به وى

imposition of sanctions : اعمال تحريم

impossibility : عدم امکان , کار نشدني

impossible : ممتنع , غيرممکن , ناميسر , غير ممکن , اجراناپذير , محال , امکان ناپذير , ناممکن , نشدني

impossible offence : قانون ـ فقه : جرم محال

impossibly : بطور غيرممکن

impost : تعرفهبندي کردن

impost(weight) : ورزش : وزنى که اسب بايد در مسابقه حمل کند

imposter : غاصب , وانمود کننده

imposthume : )impostume(دمل چرکى

impostor : وانمود کننده , طرار , عيار

impostrous : دغل اميز،تزوير اميز،مبنى بر شيادى

impostume : )imposthume(دمل چرکى

imposture : شيادي , طراري , شياد , عياري

impotable : وارد کردنى ،اوردنى ،مجاز براى وارد شدن

impotence : سستي کمر , عنن , ضعف جنسي

impotency : عنانت , ضعف جنسي , سستي کمر

impotent : عنين , اکار , سست کمر

impotently : از روى ضعف و ناتوانى

impoter : بازرگانى : وارد کننده

impound : توقيف کردن

impoundment : زيست شناسى : ابگيرى

impoverish : خانه خراب کردن , بي نيرو کردن

impoverished : فقيرنشين

impoverishment : بينواسازي

impracticability : غير عملى بودن ،چيز غير عملى

impracticable : غير عملي

impracticably : بطور غيرعملى

impractical : اجرا نشدنيء , اجراء نشدني

imprecate : لعنت کردن ،نفرين کردن ،التماس کردن

imprecation : لعن ،نفرين ،تضرع

imprecatory : نفرين اميز،لعنت اميز

imprecise : غير صريح , غير دقيق

imprecision : عدم دقت ،نا درستى ،عدم صراحت ،بى صراحتى

impregnability : استواري , آبستن نشدني

impregnable : غير قابل تسخير،رسوخ ناپذير

impregnably : بطور غير قابل تسخير

impregnant : اشباع شده ،ابستن کننده

impregnate : باردار کردن , آبستن کردن , لقاح کردن

impregnated cloth : الکترونيک : پارچه اغشته

impregnating : آبستن کننده

impregnation : لقاح , آبستنسازي , القاح , تلقيح

impresa : جمله شعاري

impresario : مدير اپرا

imprescriptible : وابسته به اموال حقوقى که مشمول مرور زمان نيست ،غير مشمول مرور زمان ،تجويز نشده

impress : در ذهن جاگير کردن , تاثير کردن

impressed voltage : الکترونيک : ولتاژ موثر

impressibility : تاثيرپذيرى ،حساسيت

impressible : تاثير پذير

impressibly : بطوريکه بتوان دران تاثير کرد

impression : طبع , نشان گذاري , جاي مهر , تاثير

impressionability : امادگى براى تحت تاثير قرار گرفتن ،تاثير پذيرى

impressionable : اثر پذير , دهن بين

impressionableness : دهن بيني

impressional : تاثير کننده ،تاثيرپذير

impressionism : مکتب تجسم

impressive : برانگيزنده احساسات

impressiveness : موثر بودن ،تاثير

impressmeat : باز گيرى ،مصادره ،وادارسازى بخدمت لشکرى يا دريايى

impressment : اثر گذاري

impressure : اعمال نيرو بر روى چيزى ،فشار و زور در امرى)impression(

imprest : قرض داده شده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری