لغات مشابه
imprecate : لعنت کردن ،نفرين کردن ،التماس کردن

imprecation : لعن ،نفرين ،تضرع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: