لغات مشابه
imprinter : جاي نشان

imprinting : جاي نشاني

imprison : زندانکردن , بزندان انداختن , حبس کردن , زنداني کردن

imprisoned : محبوس

imprisonment : حبس

imprisonment with hard labour : قانون ـ فقه : حبس با اعمال شاقه

imprlmis : اولا،نخست انکه

improbability : استبعاد

improbable : بعيد , غير محتمل , مستبعد

improbably : بطور غير محتمل

improbity : نا پاکي

impromptu : بي مطالعه

improper : ناشايسته , بي جا , ناسره

improper axis : شيمى : محور نامتعارف

improper fraction : (ر ).کسرى که صورت ان بزرگتر از مخرج باشد

improper rotation : شيمى : چرخش نامتعارف

improperly : بطور ناصحيح ،بطور غلط،بطور نامناسب

impropriate : بدست عام دادن ،حرام کردن ،بدست غير روحانى دادن

impropriation : دادنى دارايى کليسا و مانند ان بغير روحانيون

impropriator : تفريط کننده دارايى کليسا

impropriety : ناشايستگي , بي مناسبتي , زيبندهنبودن

improv(v)visatriche : زن بديهه گو،زن بديهه سرا

improvability : اصلاح شدني

improvable : اصلاح پذير

improvably : بطور قابل ترقى ،اصلاح پذير

improve : بهبودي دادن , بهتر نمودن , بهتر کردن , بهبودي يافتن , بهتر شدن , بهترشدن , بهترکردن , رونق دادن به , پيشروي کردن , اصلاحات کردن

improve (land) : قانون ـ فقه : احياء اراضى موات

improvement : بهبود , ترقي , بهتري , بهبودي , پيشرفت , افاقه , بهسازي

improvement curve : بازرگانى : منحنى پيشرفت

improvement in health : قانون ـ فقه : افاقه

improvement in stock breading : اصلاح نژاد چارپايان

improver : اصلاح کننده ،ترقى کننده ،بهبودى دهنده ،لايى که درپشت دامن زنانه ميگذارند

improvidence : عاقبت نينديشي

improvidently : بدون مال انديشى ،از روى ،بى احتياطى

improvisatin : اقتراح

improvisation : تعبيه , بديهه گويي , بداهتا , بداهت , بديههسازي , بديهه

improvisator : بديهه گو , مقترح

improvisatore : بديهه گو،بديهه سرا

improvisatorial : وابسته به بديهه گويى يا بديهه سازى ،حاضر جوابانه

improvise : آنا ساختن , ارتجال کردن , اقتراح کردن , بالبداهه گفتن , بالبداهه ساختن , ابتکار کردن

improvised : في البديهه , بالبداهه

improviser : تعبيهکننده

improvisor : )improviser(تعبيه کننده ،کسيکه بسرعت يا بلا مقدمه چيزيرا ميسازد

imprudence : بي تدبيري , بي مبالاتي

imprudent : بي تدبير

imprudently : از روى بى احتياطى

impuberal : نابالغ ،نارسيده ،بتکليف نرسيده

impuberty : نارسيدگى ،عدم بلوغ

impudence : خيرگي , وقاحت , خيره چشمي , شوخ چشمي , چشم سفيدي

impudent : پر رو , خيره چشم , گستاخ , شوخ چشم , چشمدريده , وقيح , خيره

impudently : از روى بى حيائى ،گستاخانه

impudicity : دريدگى ،بى حيائى ،بى شرمى

impugnable : قابل اعتراض ،رد کردنى ،قابل تکذيب

impugnation : رد،اعتراض ،تکذيب ،حمله

impugnment : رد تکذيب ،اعتراض ،حمله

impuissance : نا تواني , کم زوري

impuissant : ناتوان ،عاجز،بى زور،کم زور،سست ،بى قوت ،ضعيف

impulse : محرک آني

impulse discharge : علوم مهندسى : تخليه ضربه اى

impulse starter coupling : الکترونيک : جفتگرى ضربه ساز

impulsion : دژ انگيز

impulsive : بلهوس

impulsive force : ورزش : نيروى ضربه اى

impulsively : با نيروى انى و بدون اراده ،از روى تحريک

impunible : غير قابل تنبيه

impunitive : روانشناسى : غير تنبيهى

impure : ناپاک , پلشت , ژيژ , غير خالس , ناسره , ناخالص , ناصاف

impure nitric acid : تيزاب نقره

impurely : بطور ناپاک ،از روى بى عفتى

impureness : ناپاکى ،بى عفتى

impurification : علوم مهندسى : ناخالصى

impurities : الکترونيک : ناخالصيها

impurities in battery : الکترونيک : ناخالصيهاى باترى

impurity : ناخالصي , نجاست , ناپاکي

impurity activation energy : الکترونيک : انرژى اکتيوايى ناخالصى

impurity conductivity : شيمى : رسانندگى ناخالصى

imputability : قابليت اسناد،مسئوليت اخلاقى

imputable : سزاوار سرزنش

imputably : بطور قابل اسناد

imputative : تهمت اميز،ملامت اميز،اسنادى ،تهمت زن

imputatively : از راه اسناد يا اتهام

ims : کامپيوتر : Information Management Systemسيستم مديريت اطلاعات

Imshi : امشي

imside dimension : علوم مهندسى : اندازه داخلى

in : درظرف , در , به , توي

in (good) spirits : سر خلق

in 10 seconds : در ظرف ده ثانيه

in 6 volumes f. : در6 جلد ورق بزرگ

in a : داير،مشغول کار،مشغول نبرد

in a bad order : خراب ،درهم برهم

in a body : همه با هم ،جمعا

in a confused state : سراسيمه

in a crack : دريک چشم بهم زدن

in a entireness of state : کامل ،درست

in a family way : بى رودربايستى ،ازادانه

in a flash (of the eye) : درانى ،بيک چشم برهم زدن

in a friendly manner : دوستانه

in a fury : اتشى ،خشمگين

in a good light : روشن ،پيدا

in a good state of health : تندرست ،سالم

in a hasty manner : تند،باشتاب

in a hurried state : در حال شتاب ،در حال عجله

in a hurry : در شتاب ،در عجله ،به اسانى ،بزودى

in a jeering tone : بلحن استهزا

in a less degree : کمتر

in a little while : بزودى

in a lump sum : يکجا،جمله اى ،يک قلم ،يک کاسه

in a narrative style : بسبک داستان ،بشکل روايت

in a nutshell : بطور خيلى مختصر،در چند کلمه

in a partisan spirit : (با يک روح ) طرفدارانه ،ازروى تعصب

in a perfunctory manner : بطور سرسرى يا سطحى

in a row : رديف شده ،قطار شده

in a ruined condition : ويران

in a sense : تا اندازه اى ،تاحدى ،از يک جهت

in a short time : در اندک زمانى ،در يک مدت کوتاهى ،در مدت کمى

in a sober earnest : بى شوخى ،جدا

in a south easterly direction : از جهت جنوب خاور

in a state of depression : در حالت افسردگى ،افسرده

in a stew : هراسان ،دل واپس ،خشمگين

in a stooping position : خميده ،دولا

in a tabular form : بشکل جدول يافهرست

in a tangle : درهم وبرهم ،پيچيده ،روده( شده)

in a topic form : بصورت عنوان

in a tumble : در هم برهم

in a way : از يک جهت ،تا اندازه اى

in a while : در حالی که

in a winkling : بيک چشم برهم زدن

in a word : خلاصه اينکه ،مختصرا

in a wrought up state : درحال عصبانى

in a. to : به اضافه ،بعلاوه

in a. to this : علاوه براين ،گذشته ازاين

in a2 is a superi or figure : در A2رقم 2 بالاواقع شده است

in absentia : غيابا

in abundance : فراوان ،بفراوانى ،بوفور

in accordance : بر وفق

in accordance with : مطابق با

in addition : بعلاوه , علاوه بر اين

in addition to : گذشتهاز , اضافه بر , علاوه بر

in advance : بطور مساعده , پيشکي , پيشاپيش , پيش پيش

in aid of : براى دستگيرى ،به منفعت

in all : روى هم ،جمعا

in all like : احتمال کلى دارد

in all on science : براستى ،وجدانا

in all particulars : قانون ـ فقه : من جميع الجهات

in all probability : احتمال کلى ميرود( يا دارد)

in all respects : از هر جهت ،از هر حيث ،از هر لحاظ

in amanner : تا اندازه اى ،از يک حيث

in an a to escape he : چون خواست بگريزد

in an elderly manner : پيرانه

in an instant : دريک ان ،دريک لحظه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی و جوانی
تحقیق قاعده لاضرر
تخمین تلاش و زمان سیستم حقوق و دستمزد
بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران
حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
طراحی و ساخت سیکل برایتون
تحقیق آزمایشگاه هیدرولیك ارزیابی و شبیه سازی عملكرد شبكه آبرسانی شهر فریمان
تحقیق درباره آب
تحقیق درباره آبرسانی شهری
مقاله درباره رشد اقتصادی و تعریف آن
مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی
"مقاله درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران"
پژوهش بررسی و مقایسه مدلهای رسوبی و انتخاب یك مدل ریاضی برای رودخانه
پژوهش درباره بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانك ICE BANK
مقاله راهنمای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس
بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی
آب شستگی پایه های پلها
فایل خلاصه شده آزمون نظام مهندسی بر اساس حروف الفبا
رابطه بین طلاق و تربیت نا صحیح فرزندان