لغات مشابه
improbably : بطور غير محتمل

improbity : نا پاکي

impromptu : بي مطالعه

improper : ناشايسته , بي جا , ناسره

improper axis : شيمى : محور نامتعارف

improper fraction : (ر ).کسرى که صورت ان بزرگتر از مخرج باشد

improper rotation : شيمى : چرخش نامتعارف

improperly : بطور ناصحيح ،بطور غلط،بطور نامناسب

impropriate : بدست عام دادن ،حرام کردن ،بدست غير روحانى دادن

impropriation : دادنى دارايى کليسا و مانند ان بغير روحانيون

impropriator : تفريط کننده دارايى کليسا

impropriety : ناشايستگي , بي مناسبتي , زيبندهنبودن

improv(v)visatriche : زن بديهه گو،زن بديهه سرا

improvability : اصلاح شدني

improvable : اصلاح پذير

improvably : بطور قابل ترقى ،اصلاح پذير

improve : بهبودي دادن , بهتر نمودن , بهتر کردن , بهبودي يافتن , بهتر شدن , بهترشدن , بهترکردن , رونق دادن به , پيشروي کردن , اصلاحات کردن

improve (land) : قانون ـ فقه : احياء اراضى موات

improvement : بهبود , ترقي , بهتري , بهبودي , پيشرفت , افاقه , بهسازي

improvement curve : بازرگانى : منحنى پيشرفت

improvement in health : قانون ـ فقه : افاقه

improvement in stock breading : اصلاح نژاد چارپايان

improver : اصلاح کننده ،ترقى کننده ،بهبودى دهنده ،لايى که درپشت دامن زنانه ميگذارند

improvidence : عاقبت نينديشي

improvidently : بدون مال انديشى ،از روى ،بى احتياطى

improvisatin : اقتراح

improvisation : تعبيه , بديهه گويي , بداهتا , بداهت , بديههسازي , بديهه

improvisator : بديهه گو , مقترح

improvisatore : بديهه گو،بديهه سرا

improvisatorial : وابسته به بديهه گويى يا بديهه سازى ،حاضر جوابانه

improvise : آنا ساختن , ارتجال کردن , اقتراح کردن , بالبداهه گفتن , بالبداهه ساختن , ابتکار کردن

improvised : في البديهه , بالبداهه

improviser : تعبيهکننده

improvisor : )improviser(تعبيه کننده ،کسيکه بسرعت يا بلا مقدمه چيزيرا ميسازد

imprudence : بي تدبيري , بي مبالاتي

imprudent : بي تدبير

imprudently : از روى بى احتياطى

impuberal : نابالغ ،نارسيده ،بتکليف نرسيده

impuberty : نارسيدگى ،عدم بلوغ

impudence : خيرگي , وقاحت , خيره چشمي , شوخ چشمي , چشم سفيدي

impudent : پر رو , خيره چشم , گستاخ , شوخ چشم , چشمدريده , وقيح , خيره

impudently : از روى بى حيائى ،گستاخانه

impudicity : دريدگى ،بى حيائى ،بى شرمى

impugnable : قابل اعتراض ،رد کردنى ،قابل تکذيب

impugnation : رد،اعتراض ،تکذيب ،حمله

impugnment : رد تکذيب ،اعتراض ،حمله

impuissance : نا تواني , کم زوري

impuissant : ناتوان ،عاجز،بى زور،کم زور،سست ،بى قوت ،ضعيف

impulse : محرک آني

impulse discharge : علوم مهندسى : تخليه ضربه اى

impulse starter coupling : الکترونيک : جفتگرى ضربه ساز

impulsion : دژ انگيز

impulsive : بلهوس

impulsive force : ورزش : نيروى ضربه اى

impulsively : با نيروى انى و بدون اراده ،از روى تحريک

impunible : غير قابل تنبيه

impunitive : روانشناسى : غير تنبيهى

impure : ناپاک , پلشت , ژيژ , غير خالس , ناسره , ناخالص , ناصاف

impure nitric acid : تيزاب نقره

impurely : بطور ناپاک ،از روى بى عفتى

impureness : ناپاکى ،بى عفتى

impurification : علوم مهندسى : ناخالصى

impurities : الکترونيک : ناخالصيها

impurities in battery : الکترونيک : ناخالصيهاى باترى

impurity : ناخالصي , نجاست , ناپاکي

impurity activation energy : الکترونيک : انرژى اکتيوايى ناخالصى

impurity conductivity : شيمى : رسانندگى ناخالصى

imputability : قابليت اسناد،مسئوليت اخلاقى

imputable : سزاوار سرزنش

imputably : بطور قابل اسناد

imputative : تهمت اميز،ملامت اميز،اسنادى ،تهمت زن

imputatively : از راه اسناد يا اتهام

ims : کامپيوتر : Information Management Systemسيستم مديريت اطلاعات

Imshi : امشي

imside dimension : علوم مهندسى : اندازه داخلى

in : درظرف , در , به , توي

in (good) spirits : سر خلق

in 10 seconds : در ظرف ده ثانيه

in 6 volumes f. : در6 جلد ورق بزرگ

in a : داير،مشغول کار،مشغول نبرد

in a bad order : خراب ،درهم برهم

in a body : همه با هم ،جمعا

in a confused state : سراسيمه

in a crack : دريک چشم بهم زدن

in a entireness of state : کامل ،درست

in a family way : بى رودربايستى ،ازادانه

in a flash (of the eye) : درانى ،بيک چشم برهم زدن

in a friendly manner : دوستانه

in a fury : اتشى ،خشمگين

in a good light : روشن ،پيدا

in a good state of health : تندرست ،سالم

in a hasty manner : تند،باشتاب

in a hurried state : در حال شتاب ،در حال عجله

in a hurry : در شتاب ،در عجله ،به اسانى ،بزودى

in a jeering tone : بلحن استهزا

in a less degree : کمتر

in a little while : بزودى

in a lump sum : يکجا،جمله اى ،يک قلم ،يک کاسه

in a narrative style : بسبک داستان ،بشکل روايت

in a nutshell : بطور خيلى مختصر،در چند کلمه

in a partisan spirit : (با يک روح ) طرفدارانه ،ازروى تعصب

in a perfunctory manner : بطور سرسرى يا سطحى

in a row : رديف شده ،قطار شده

in a ruined condition : ويران

in a sense : تا اندازه اى ،تاحدى ،از يک جهت

in a short time : در اندک زمانى ،در يک مدت کوتاهى ،در مدت کمى

in a sober earnest : بى شوخى ،جدا

in a south easterly direction : از جهت جنوب خاور

in a state of depression : در حالت افسردگى ،افسرده

in a stew : هراسان ،دل واپس ،خشمگين

in a stooping position : خميده ،دولا

in a tabular form : بشکل جدول يافهرست

in a tangle : درهم وبرهم ،پيچيده ،روده( شده)

in a topic form : بصورت عنوان

in a tumble : در هم برهم

in a way : از يک جهت ،تا اندازه اى

in a while : در حالی که

in a winkling : بيک چشم برهم زدن

in a word : خلاصه اينکه ،مختصرا

in a wrought up state : درحال عصبانى

in a. to : به اضافه ،بعلاوه

in a. to this : علاوه براين ،گذشته ازاين

in a2 is a superi or figure : در A2رقم 2 بالاواقع شده است

in absentia : غيابا

in abundance : فراوان ،بفراوانى ،بوفور

in accordance : بر وفق

in accordance with : مطابق با

in addition : بعلاوه , علاوه بر اين

in addition to : گذشتهاز , اضافه بر , علاوه بر

in advance : بطور مساعده , پيشکي , پيشاپيش , پيش پيش

in aid of : براى دستگيرى ،به منفعت

in all : روى هم ،جمعا

in all like : احتمال کلى دارد

in all on science : براستى ،وجدانا

in all particulars : قانون ـ فقه : من جميع الجهات

in all probability : احتمال کلى ميرود( يا دارد)

in all respects : از هر جهت ،از هر حيث ،از هر لحاظ

in amanner : تا اندازه اى ،از يک حيث

in an a to escape he : چون خواست بگريزد

in an elderly manner : پيرانه

in an instant : دريک ان ،دريک لحظه

in an interrogatory tone : با لحن پرسش

in an irrevocable manner : قانون ـ فقه : به وجه ملزمى

in an ordinary way : معمولا،رسما

in and in : رو بدرون ،مرتبا بطرف داخل ،يک نوع قمار چهار طاسى

in and out : تو وبيرون ،درتو،داخل و خارج ،پس و پيش ،گاهى تو و گاهى بيرون

in any case : به هر صورت , درهرحال , درهرصورت

in any way : هيچگونه

in any way possible : با عناوين مختلف

in any way whatever : قانون ـ فقه : به نحوى از انحاء

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود مقاله آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند
دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها
دانلود مقاله آفات مهم غلات و گیاهان و راههای مبارزه با ‌آن
دانلود مقاله آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها
دانلود مقاله آفات برنج
دانلود مقاله اصول رده بندی گیاهی
نمونه سوالات پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر نمونه سؤالات مدیریت کسب و کار و بهره وری
دانلود مقاله بذر گندم و ذرت (کنترل و گواهی بذر)
دانلود مقاله بر یكی از عناصر خاک
بررسی اثر تاریخهای مختلف كاشت روی عملكرد و اجزای عملكرد چهار رقم سویا در منطقه میانه
بررسی اثر زانتان و كاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا
دانلود مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و كود ازته سرك بر عملكرد و اجزاءعملكرد دانه آفتابگردان
دانلود مقاله بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر
دانلود مقاله بررسی اهمیت گل جالیز با تاكید بر روشهای كنترل
دانلود مقاله بررسی جهانی و برآورد خسارت در مورد بیماریهای ذرت
دانلود مقاله بررسی خصوصیات شیمیایی خاكهای مناطق جنگی اطراف خرمشهر
دانلود مقاله بررسی شرایط هم اقلیمی گندم و جو و تعیین مناسبترین تاریخ كشت در شهرستان بجنورد
دانلود مقاله بررسی كاشت غلات و تناوب در استان خراسان (شهرستان بجنورد)
دانلود مقاله بررسی نحوه بیمه باغات