لغات مشابه
improper fraction : (ر ).کسرى که صورت ان بزرگتر از مخرج باشد

improper rotation : شيمى : چرخش نامتعارف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی