لغات مشابه
improvisatore : بديهه گو،بديهه سرا

improvisatorial : وابسته به بديهه گويى يا بديهه سازى ،حاضر جوابانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: