لغات مشابه
improviser : تعبيهکننده

improvisor : )improviser(تعبيه کننده ،کسيکه بسرعت يا بلا مقدمه چيزيرا ميسازد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: