لغات مشابه
inanimate objects : چيزهاى بيجان ،جمادات

inanimately : بطور بيجان ،بيروح

inanimateness : بيجانى ،بيروحى

inanition : سر زندگي

inanity : کار بيهوده

inapparent : نا اشکار،نامريى ،ناپيدا،پنهان ،پوشيده

inappealable : پژوهش ناپذير،غير قابل استيناف

inappeasable : قانع نشدني

inappellable : غيرقابل استيناف ،پژوهش ناپذير

inappetence : بى اشتياقى ،بى ميلى ،بى علاقگى

inapplicability : عدم قابليت اجرا،عملى نبودن ،عدم تناسب يا تطبيق

inapplicable : غير مشمول

inapplicably : بطور غيرقابل اجرا،بطوريکه تطبيق ننمايد

inapplocation : دريغ از کوشش ،سستى ،بى کوششى

inapposite : بيجا،بى مورد،بى ربط،نامربوط،ناشايسته ،بى موقع

inappositely : بطور بيجايا بى مورد

inappositeness : بيجابى ،بيربطى ،نامربوطى ،بيموردى

inappreciable : نامحسوس , غيرقابل تقدير , غير محسوس

inappreciably : بطور نامحسوس ،بسيار کم ،چنانکه محسوس نگرد د

inappreciation : قدر ناشناسى ،عدم تقدير،عدم درک

inappreciative : غير محسوس , ناسپاس , ناشکر

inapprehensibility : نامفهومى ،قابل درک نبودن

inapprehensible : غيرقابل ادراک ،نامفهوم ،غيرقابل احساس

inapprehension : نداشتن بيم يا نگرانى ،بى قيدى ،بى ادارکى

inapprehensive : بى نگرانى ،بى بيم ،بى خيال ،بى قيد،بى دلواپسى ،بى ادراک

inapproachable : نزديک نشدنى ،بى مانند،بى نظير،بدون دسترسى

inappropriate : غير متناسب , نازيبابودن , بي جا

inappropriately : بطور غيرمقتضى

inappropriateness : ناجوري

inapt : بى استعداد،ناشايسته ،بى مهارت ،نامناسب ،بيجا

inaptitude : بي استعدادي

inaptly : از روى بى لياقتى ،با عدم قابليت

inaptness : بى استعدادى ،بى لياقتى ،بى مهارتى

inarm : در اغوش گيرى ،در بغل گيرى

inarticulata : بى بندان ،بى مفصلان

inarticulate : غير ملفوظ , درستادا نشده , بي بند , بي مفصل

inarticulately : بطور ناشمرده

inarticulateness : ناشمردگى

inarticulation : گفتار ناشمرده ،صدا

inartificial : غيرمصنوعى ،طبيعى ،غيرصنعتى

inartificially : بطور غيرمصنوعى

inartistic : غير هنرى ،فاقد اصول هنرى ،بى هنر

inartistically : بطور غير صنعتى ،بى انکه نشان هنراز ان نمايان باشد

inasmuch : دراينصورت ،نظر به ،ازانجاکه ،چونکه

inasmuch as : بدرجه اى که ،از انجاييکه ،تا انجاييکه

inattention : غافلي , محل نگذاشتن , ناپرهيزي , بي توجهي

inattentive : بي توجه , بي اعتنا

inattentively : از روى بى دقتى

inattentiveness : عدم توجه

inaudibility : نارسائى

inaudible : غير مسموع , شنيده نشده , نارسا

inaudibly : بطور غيرمسموع يا نارسا

inaugural : افتتاحي , سخنراني افتتاحي , گشايشي

inaugural ceremonies : برنامه هاي افتتاحيه

inaugural speech : نطق افتتاحي , سخنراني افتتاحيه

inaugurate : براه انداختن , افتتاح کردن

inauguration : افتتاح

inaugurator : بنيادگذار،اغاز کننده ،گشاينده ،افتتاح کننده

inauguratory : گشايشى ،افتتاحى

inauspicious : ناخجسته , نامبارک , شوم , بدقدم

inauspiciously : بطور مشئوم

inauspiciousness : شامت , شومي

inauthoritative : بى قدرت ،غيرمقتدر

inbearing : فضول ،فضولانه حاضر خدمت ،ناخوانده حاضر خدمت

inbeing : ذات ،اقنوم

inboard aileron : علوم هوايى : شهپر داخلى

inboard engined boat : کرجى که موتورش در ميان انست

inboardengine : موتور يا ماشين ميان کشتى

inbond : معمارى : ديوار با اجر چينى کلگى

inbond and outbond wall : معمارى : ديوار با اجر چينى کله راسته

inborn : نهادي , جبلي

inbound : وارد شونده

inbreak : تاخت و تاز،هجوم ،تهاجم ،تاراج ،غارت ،تجاوز،تعدى ،دست اندازى

inbreathe : دميدن ،(مج ).ملهم کردن ،در کشيدن ،استنشاق کردن ،فرو بردن ،تنفس کردن

inbred : ذاتى ،جبلى ،فطرى ،غريزى ،ايجاد شده بر اثر تخم کشى از موجودات هم تيره

inbreed : توليد کردن ،موجب شدن ،بوجود اوردن ،پرورش دادن ،از جانوران هم تيره تخم کشيدن ،از يک نژاد ايجاد کردن

inbreeding : درون همسري

inbuilt : روانشناسى : درون بافته

inburnt : پاک نشدنى

inburst : تاخت وتاز،تهاجم ،استيلا،حمله ناگهانى

incage : درقفس نهادن

incalculability : نا معلومي

incalculable : نا شمردني

incalculably : بطور شمرده نشدنى ،بطور نامعلوم ،بطور غير قابل تخمين

incalescence : گرم شدگي

incalescent : گرما گراى

incandesce : نور سفيد دادن

incandescent body : علوم مهندسى : جسم ملتهب

incandescent bulb : علوم مهندسى : لامپ رشته اى

incandescent cathode : علوم مهندسى : کاتد ملتهب

incandescent cathode discharge : علوم مهندسى : تخليه کاتد ملتهب

incandescent cathode lamp : علوم مهندسى : لامپ کاتد ملتهب

incandescent light : علوم مهندسى : نور سفيد

incandescent mantle : تورى چراغ

incandescent metallic oxid cathode : علوم مهندسى : کاتد اکسيد فلزى

incandescent source : شيمى : منبع ملتهب

incantation : افسون خواني , افسون گري

incantations : عزايم

incapability : بي لياقتي , بي کفايتي , ناقابلي

incapable : بي کفايت , ناتوان , عاجز , محجور , نالايق , کم ظرف , نا قابل , ناقابل , بي لياقت

incapable of pain : بيحس نسبت بدرد

incapably : از روى بى لياقتى

incapacious : کم ظرفيت

incapacitate : ناتوان ساختن , ناقابل ساختن

incapacitation : محجوري

incapacity : عدم صلاحيت

incarcerated hernia : جمع شدگى کيسه فتق

incarceration : حبس بودن

incarcerator : حبس کننده ،توقيف کننده ،نگاه دارنده

incardinate : کاردينال کردن ،متران ساختن

incarnadine : گلگون کردن

incarnant : گوشت نو اور،التيام اور

incarnate : صورت خارجي دادن , متجسم , مجسمکردن , متجلي کردن

incarnation : متجلي , صورت خارجي

incarnationist : کسى که مسيح را خداى مجسم مى داند

incarnative : گوشن نو دهنده

incase : در جعبه گذاردن ،در صندوق قرار دادن

incase etc : در جعبه گذاشتن ،در لفاف گذاشتن ،پوشاندن ،اندودن

incasement : جعبه ،لفاف ،محفظه

incaution : بى احتياطى ،بى اعتنايى ،بى ملاحظگى ،بى پروايى

incautiousness : بى احتياطى ،تندى

incavation : پوک سازى ،کنش ،گودى ،جاى پوک

incavern : بعدا پرسيده شود

incendiarism : قانون ـ فقه : توليد حريق

incendiary : آتش زا

incense : عود , بخور خوشبو

incentive : فتنه انگيز

incept : در خود گرفتن , بنياد نهادن

inception : درجه گيري

incertitude : ناپايداري زندگي , عدمتحقق , نا امني

incessant : لاينقطع

incessantly : دم بدم , عليالاتصال , دمادم

inch : اينچ

inch by inch : وجب بوجب

inchmeal : کم کم

inchoate : نيمه تمام , بنياد نهادن

incidence : شيوع مرض , بروز

incident : اتفاق , روي داد , واقعه , ماجرايي , ماجرا

incidentally : ضمنا

incinerate : خاکستر کردن

incineration : ترميد

incinerator : کوره

incise : حجاري کردن , شکافتن

incision : شکاف

incisor : ثنيه , دندان پيش

incisors : ثنايا

incitation : وادار سازي

incite : باصرار وادار کردن , بر انگيختن , شوراندن

inciting : تحريص

incivility : بي تمدني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه تحلیل مکانی - فضایی کاربری های آموزشی شهری
مینیاتور
گزارش کارآموزی نقاشی و لعاب روی سفال با الهام از نقوش مقبره
تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی
تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران
پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل
پاورپوینت استراتژیهای جذب کارکنان
پاورپوینت استراتژی های توسعه سازمانی
پاورپوینت نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان
روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
شرط عندالمطالبه و مقایسه آن با شرط عندالاستطاعه
دعوای استرداد در ورشکستگی
پاورپوینت E-Commerce:The Second WaveFifth Annual Edition
داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیه و عامه )
پاورپوینت Electronic Commerce Software
پاورپوینت Electronic Commerce and Information Security
خیار شرط در عقد ضمان
پاورپوینت E-COMMERCE IN CHINA
پاورپوینت E-commerce Architecture