لغات مشابه
inanimate objects : چيزهاى بيجان ،جمادات

inanimately : بطور بيجان ،بيروح

inanimateness : بيجانى ،بيروحى

inanition : سر زندگي

inanity : کار بيهوده

inapparent : نا اشکار،نامريى ،ناپيدا،پنهان ،پوشيده

inappealable : پژوهش ناپذير،غير قابل استيناف

inappeasable : قانع نشدني

inappellable : غيرقابل استيناف ،پژوهش ناپذير

inappetence : بى اشتياقى ،بى ميلى ،بى علاقگى

inapplicability : عدم قابليت اجرا،عملى نبودن ،عدم تناسب يا تطبيق

inapplicable : غير مشمول

inapplicably : بطور غيرقابل اجرا،بطوريکه تطبيق ننمايد

inapplocation : دريغ از کوشش ،سستى ،بى کوششى

inapposite : بيجا،بى مورد،بى ربط،نامربوط،ناشايسته ،بى موقع

inappositely : بطور بيجايا بى مورد

inappositeness : بيجابى ،بيربطى ،نامربوطى ،بيموردى

inappreciable : نامحسوس , غيرقابل تقدير , غير محسوس

inappreciably : بطور نامحسوس ،بسيار کم ،چنانکه محسوس نگرد د

inappreciation : قدر ناشناسى ،عدم تقدير،عدم درک

inappreciative : غير محسوس , ناسپاس , ناشکر

inapprehensibility : نامفهومى ،قابل درک نبودن

inapprehensible : غيرقابل ادراک ،نامفهوم ،غيرقابل احساس

inapprehension : نداشتن بيم يا نگرانى ،بى قيدى ،بى ادارکى

inapprehensive : بى نگرانى ،بى بيم ،بى خيال ،بى قيد،بى دلواپسى ،بى ادراک

inapproachable : نزديک نشدنى ،بى مانند،بى نظير،بدون دسترسى

inappropriate : غير متناسب , نازيبابودن , بي جا

inappropriately : بطور غيرمقتضى

inappropriateness : ناجوري

inapt : بى استعداد،ناشايسته ،بى مهارت ،نامناسب ،بيجا

inaptitude : بي استعدادي

inaptly : از روى بى لياقتى ،با عدم قابليت

inaptness : بى استعدادى ،بى لياقتى ،بى مهارتى

inarm : در اغوش گيرى ،در بغل گيرى

inarticulata : بى بندان ،بى مفصلان

inarticulate : غير ملفوظ , درستادا نشده , بي بند , بي مفصل

inarticulately : بطور ناشمرده

inarticulateness : ناشمردگى

inarticulation : گفتار ناشمرده ،صدا

inartificial : غيرمصنوعى ،طبيعى ،غيرصنعتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: