لغات مشابه
inanimate objects : چيزهاى بيجان ،جمادات

inanimately : بطور بيجان ،بيروح

inanimateness : بيجانى ،بيروحى

inanition : سر زندگي

inanity : کار بيهوده

inapparent : نا اشکار،نامريى ،ناپيدا،پنهان ،پوشيده

inappealable : پژوهش ناپذير،غير قابل استيناف

inappeasable : قانع نشدني

inappellable : غيرقابل استيناف ،پژوهش ناپذير

inappetence : بى اشتياقى ،بى ميلى ،بى علاقگى

inapplicability : عدم قابليت اجرا،عملى نبودن ،عدم تناسب يا تطبيق

inapplicable : غير مشمول

inapplicably : بطور غيرقابل اجرا،بطوريکه تطبيق ننمايد

inapplocation : دريغ از کوشش ،سستى ،بى کوششى

inapposite : بيجا،بى مورد،بى ربط،نامربوط،ناشايسته ،بى موقع

inappositely : بطور بيجايا بى مورد

inappositeness : بيجابى ،بيربطى ،نامربوطى ،بيموردى

inappreciable : نامحسوس , غيرقابل تقدير , غير محسوس

inappreciably : بطور نامحسوس ،بسيار کم ،چنانکه محسوس نگرد د

inappreciation : قدر ناشناسى ،عدم تقدير،عدم درک

inappreciative : غير محسوس , ناسپاس , ناشکر

inapprehensibility : نامفهومى ،قابل درک نبودن

inapprehensible : غيرقابل ادراک ،نامفهوم ،غيرقابل احساس

inapprehension : نداشتن بيم يا نگرانى ،بى قيدى ،بى ادارکى

inapprehensive : بى نگرانى ،بى بيم ،بى خيال ،بى قيد،بى دلواپسى ،بى ادراک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود مقاله کامل درباره تعریف نیمه رسانا
دانلود دانلود مقاله کامل درباره تشکیل نفت
دانلود پاورپوینت کیلوماستیکس مسنیلی
دانلود دانلود مقاله کامل درباره تشریح سیستم کنترل حلقه بسته
دانلود فایل نقشه گلهای سپید و بنفش-کد13
دانلود دانلود مقاله کامل درباره تست ذرات مغناطیسی (MT)
دانلود پاورپوینت نویز و ارتعاش صنعتی
دانلود دانلود مقاله کامل درباره تست انواع خازن توسط مولتی متر
دانلود دانلود تحقیق کامل درباره ترسيم نقشه هاي سيم پيچي موتور
دانلود پاورپوینت نیدل استیک
دانلود فایل نقشه گلهای رز در گلدان آبی-کد12
دانلود دانلود مقاله کامل درباره ترانزیستور
دانلود دانلود مقاله کامل درباره تاریخچه تلفن
دانلود دانلود مقاله کامل درباره تابلوهای برق
دانلود دانلود مقاله کامل درباره پستهاي فشار قوي و فلسفه وجودي آنها
دانلود نقشه کدبندی لاله های نارنجی-کد11
دانلود پاورپوینت نظام سلامت
دانلود دانلود مقاله کامل درباره پستهای فشار قوی
دانلود دانلود مقاله کامل درباره برق و الکتریسیته