لغات مشابه
indehiscent : نا شکوفا

indelible : محو نشدني , پاک نشدني

indelicacy : بي لطافتي

indelicate : بي لطافت

indemnification : پرداخت غرامت , جبران زيان

indemnify : غرامت دادن

indemnity : غرامت , جبران زيان

indent : تو گذاشتن , بر جسته کردن

indentation : دندانهگذاري , تضريس , تورفتگي , تو رفتگي

indented : تورفته

indentification card : تعرفه

indention : تو گذاري , عقب بردگي

indenture : دوبل کردن , دوتاسازي , عهد نامه

independence : استقلال , عدموابستگي , خودکفايي , ناوابستگي

independence movement : جنبش استقلال طلب

independence seeker : استقلال طلب

independent : ناوابسته , قطع نظر کردن , مستقل , مطلق

independently : مستقلا , بالاستقلال

indepted : مقروض

indescribable : توصيف ناپذير , وصف ناپذير

indestructible : فنا ناپذير , نابود نشدني , زوال ناپذير

indeterminable : نا محدود

indeterminacy : نا مشخصي , نا معلومي

indeterminate : نامعين , نا معين , پادر هوا , نا مشخص

indevout : نا پارسا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود بررسی و علل افت تحصیلی
دانلود بررسی ارتباط معلم وشاگرد
دانلود بررسی اختلالات یادگیری بین دانش آموزان
دانلود پاورپوینت با موضوع برخی‌از مدل‌های فیزیولوژیک و پروتز Some Physiological and Prosthetic System Models
دانلود مقاله ای در مورد مدلسازي محلی میدان ثقل زمین توسط توابع پایه شعاعی با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهوارهاي
دانلود دانلود پاورپوینت آثار تاریخی ایران در موزه لوور فرانسه
دانلود بررسی انواع روش صحیح مطالعه
دانلود پاورپوینت با موضوع مدلسازی سيستم تنفسي Respiratory System Modeling
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخچه آموزش و پرورش
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخچه آموزش و پرورش
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخچه آموزش و پرورش
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخچه آموزش و پرورش
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخچه آموزش و پرورش
دانلود پاورپوینت درمورد تاریخچه آموزش و پرورش
دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تولید بیسکویت
دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تولید بیسکویت
دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تولید بیسکویت
دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تولید بیسکویت
دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تولید بیسکویت
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 62 روز