معنی indefinite pronoun

indefinite pronoun
ضمير مبهم , ضمير مبهمه
کلمات مشابه

indehiscent : نا شکوفا

indelible : محو نشدني , پاک نشدني

indelicacy : بي لطافتي

indelicate : بي لطافت

indemnification : پرداخت غرامت , جبران زيان

indemnify : غرامت دادن

indemnity : غرامت , جبران زيان

indent : تو گذاشتن , بر جسته کردن

indentation : دندانهگذاري , تضريس , تورفتگي , تو رفتگي

indented : تورفته

indentification card : تعرفه

indention : تو گذاري , عقب بردگي

indenture : دوبل کردن , دوتاسازي , عهد نامه

independence : استقلال , عدموابستگي , خودکفايي , ناوابستگي

independence movement : جنبش استقلال طلب

independence seeker : استقلال طلب

independent : ناوابسته , قطع نظر کردن , مستقل , مطلق

independently : مستقلا , بالاستقلال

indepted : مقروض

indescribable : توصيف ناپذير , وصف ناپذير

indestructible : فنا ناپذير , نابود نشدني , زوال ناپذير

indeterminable : نا محدود

indeterminacy : نا مشخصي , نا معلومي

indeterminate : نامعين , نا معين , پادر هوا , نا مشخص

indevout : نا پارسا

index : فهرست کردن , شاخص , فهرست نامه , نمايه , فهرست ساختن

index finger : انگشت نشان , سبابه

index number : عدد شاخص

indexing : فهرست سازي

indfferent : بي تفاوت

India : هندوستان , هند , هندستان

india ink : مرکب چين

Indian : هندي , سرخپوست , هندوستاني

Indian berry : ماهي زهره

indian club : ميل زورخانه

indian giver : بخشنده دون

Indian Ocean : اقيانوس هند

indican : ماده سازنده نيل

indicant : نشان دهنده

indicate : حکايت داشتن , حاک بودن , دلالت داشتن , حاکي بودن

indicated : مشار

indicating : مشعر

indication : وجنه , اشارت , اشاره

indicative : اشارهکننده , اخباري , حاکي , دال بر , نشان دهنده , مشعر بر

indicator : شاخص , نشان دهنده , دفتر نماينده , فشار سنج , انديکاتور , اشاره نما

indictable : قابل تعقيب

indicte : تحت تعقيب قرار دادن

indicter : اعلام جرمکننده

indictment : ادعانامه

indifference : خونسردي , بي تفاوتي , بي اشتياقي , سهل انگاري , بي علاقگي

Indifference : بی توجهی

Indifference : بی توجهی

indifferent : بي تفاوت , بي اشتياق , خونسرد

indigence : مسکنت , تنگ دستي , تهيدستي , بيمايگي , ناداري

indigent : بدگذران , تنگ دست , تهيدست , ضعفاء , احتياج مند , بينوا , بي مايه

indigested : هضم نشده , نا گواريده , فکر نکرده

indigestibility : ناگواري

indigestible : دير هضم , ناگوارا

indigestion : سوء هاضمه , رودل , بدهزمي

indign : فاقد شايستگي , غير مستحق , نا مطلوب

indignant : خشمگينانه

indignation : رنجش , غيظ , خشم

indignity : هتک آبرو

indigo : نيل , برنگ نيلي

indirect : غيرمستقيم , غير صريح , به طور غير مستقيم , ناراسته

indirect object : مفعول باواسطه

indirection : غير مستقيمي

indirectly : به طور غير مستقيم , غائبانه

indiscernible able : نا پيدا

indiscreet : بي تميز , بي بصيرت

indiscreetness : بي بصيرتي

indiscrete : بهم پيوسته , غير مجزا

indiscretion : بي خردي

indiscrimination : عدم تشخيص , عدم تبعيض

indispensable : صرفنظر نکردني , حتمي , لازم الجرا , لازم الاجرا

indisposition : نقاهت

indisputability : بي چون و چرايي

indisputable : اکلام , بدونمناقشه , بطور مسلم , بي چون و چرا , بدونمباحثه , بي گفتگو

indissoluble : بهم نخوردني , آب نشدني , ناگداز , منحل نشدني

indistinct : نا معلوم , ناشنوا , ناشمرده , غير روشن

indite : نگارش کردن

individual : شخص , متعلق بفرد , انفرادي , منحصر بفرد

individual rights : آزادي فردي

individualism : تکروي

individualist : تکرو , فرد گراي

individuality : وجود فردي , فرديت

individualization : منفرد سازي

individualize : منفرد ذکر کردن , تک قرار دادن

individually : بطور انفرادي

individuals : افراد

individuate : انفرادي کردن

individuation : يکايکي , فرد سازي , فرد پرستي

indivisible : لايتجزا

indo chinese : ملت هندوچين

Indochina : هندوچين , ماچين

Indochinese : هندوچيني

indolence : فرويش , کاهلي , کهالت

indolent : کاهل

Indonesia : اندونزي

Indonesian : اندونزيايي , وابسته به اندونزي

معنی indefinite pronoun به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی