لغات مشابه
inflictor : ضربت زن

inflow : جريان بداخل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: