لغات مشابه
informant : آگاهگر , شکل دهنده

informatics : خودکاري آگاهانه , انفورماتيک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: