لغات مشابه
infuriate : بسيار خشمگين کردن

infuriating : بخشم آورنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: